fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Konsultowanie uchwał jest obowiązkowe. Nie wystarczy BIP

Gminy muszą konsultować akty prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi
Rzeczpospolita
Gminy muszą konsultować akty prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi. Nie wystarczy umieszczenie projektów w BIP – uznał sąd
Rada miasta Katowice zmieniła swoją uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto.
Śląska Społeczna Rada Oświatowa zarzuciła radzie, że nie przekazała do konsultacji projektu tej uchwały. Następnie zaskarżyła ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
 
Ten w wyroku z 17 listopada 2011 r. (sygnatura akt: IV SA/Gl 155/11) orzekł, że uchwałę podjęto z rażącym naruszeniem prawa, bo w dniu jej podejmowania obowiązywała już nowelizacja ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zmieniła ona zasady odpłatności za przedszkola publiczne. Ustalając wysokość opłaty, rada miasta powinna szczegółowo wykazać, za jakiego rodzaju świadczenia się ją pobiera i co składa się na świadczenie.
Tymczasem stowarzyszenie zarzucało radzie miasta, że ta nie przekazała do konsultacji projektu uchwały w sposób opisany w przyjętej przez siebie uchwale o konsultacjach.(zobacz tę uchwałę) Sąd w uzasadnieniu podkreślił jednak, że gminy są zobowiązane do konsultowania aktów miejscowych z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. I muszą to robić w takiej formie, jaką same przyjmą w swoich uchwałach.
Art. 5. 5. ustawy mówi, że  "Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi (...) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji".
Prezydent miasta zwracał uwagę, że projekt tej uchwały był umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej i organizacja mogła się do niego ustosunkować. Rada miasta w odpowiedzi na wniosek o konsultację przyjęła więc uchwałę, w której odmówiła stowarzyszeniu jego uwzględnienia. (zobacz tę uchwałę)
Jednakże w ocenie sądu samo umieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej nie spełnia wymogu przedstawienia projektu uchwały do konsultacji organizacjom pozarządowym.
Podstawa prawna:
Czytaj także w serwisie:
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA