fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Kiedy od zagranicznej pożyczki nie trzeba płacić PCC w kraju

www.sxc.hu
Umowy pożyczek nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli zostaną zawarte za granicą i w chwili ich zawarcia pożyczane pieniądze też będą znajdowały się za granicą
Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 4 października 2011 (IPPB2/436-338/11-3/MS1).
Dotyczy ona spółki z siedzibą w Polsce, realizującej inwestycje budowlane w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. Spółka zamierza zaciągnąć pożyczki od podmiotów niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski, których przedmiotem działalności jest udzielanie kredytów i pożyczek.
Umowy pożyczek mają być zawierane zarówno poza, jak i na terytorium Polski. Analogicznie środki pieniężne będące przedmiotem pożyczek w momencie zawierania umów mogą znajdować się albo na terytorium Polski, albo poza nim.
Spółka zwróciła się z pytaniem o opodatkowanie takich pożyczek podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).
Uznała, że stosownie do art. 9 pkt 10 lit. a ustawy o PCC pożyczki jej udzielane przez przedsiębiorcę niemającego w Polsce siedziby ani zarządu, prowadzącego działalność w zakresie kredytowania i udzielania pożyczek, powinny być zwolnione z podatku.
Izba zakwestionowała stanowisko spółki w części odnoszącej się do przypadków, gdy „umowy pożyczek zostaną zawarte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i środki pieniężne w chwili ich zawarcia będą znajdowały się również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz gdy środki pieniężne będą znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub umowy będą zawarte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nabywca będzie miał siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a czynności udzielania pożyczki zostaną objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług”. Natomiast w pozostałej części stanowisko spółki uznała za prawidłowe.
Katarzyna RapaczKomentuje Katarzyna Rapacz, konsultantka w Dziale Prawnopodatkowym PwC
Podstawowe znaczenie dla zrozumienia stanowiska izby ma rozróżnienie pomiędzy czynnościami objętymi PCC i pozostającymi poza zakresem tego podatku. Natomiast w kolejnym kroku odróżnienie wśród czynności objętych zakresem PCC tych, które korzystają ze zwolnienia z tego podatku, i  zwolnieniem takim nieobjętych.
Zdaniem spółki wszystkie umowy pożyczek, które zamierza zawierać, powinny być zwolnione z PCC na podstawie art. 9 pkt 10 lit. a ustawy o PCC, z uwagi na to, że będą udzielane przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie udzielania pożyczek i niemających w Polsce siedziby ani zarządu. Tymczasem aby dana czynność mogła korzystać ze zwolnienia z PCC, najpierw musi pozostawać w zakresie tego podatku.W istocie rzeczy spółka spytała nie o jedną, lecz o kilka sytuacji rodzących różne skutki podatkowe.
Opis zdarzenia sformułowany był bowiem wariantowo: umowa pożyczki może być zawarta w Polsce lub poza terytorium kraju i jednocześnie środki pieniężne mogą znajdować się w Polsce lub poza nią. Zgodnie z art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy o PCC jeżeli przedmiot czynności cywilnoprawnej znajduje się poza terytorium kraju, czynność ta podlega opodatkowaniu tylko wtedy, gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i czynność została dokonana w Polsce.
Zatem gdy spółka zamierza pożyczyć środki pieniężne znajdujące się poza Polską i sama umowa zawierana jest również za granicą, to pożyczka taka nie będzie podlegała PCC. W konsekwencji nie będzie mogła również zostać zwolniona z tego podatku.Odmienne są natomiast skutki podatkowe, gdy środki pieniężne, które zamierza pożyczyć spółka, znajdują się na terytorium Polski.
Pożyczka taka, zgodnie z art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy o PCC, podlega opodatkowaniu. Podobnie gdy środki pieniężne będą znajdowały się poza Polską, lecz sama umowa zostanie zawarta w Polsce.Wydając interpretację, organ uwzględnił, że pożyczka zaciągnięta przez spółkę może nie podlegać PCC również z tego względu, że będzie podlegać VAT.
Natomiast jeśli pożyczka nie będzie wyłączona z opodatkowania ani ze względu na miejsce położenia środków pieniężnych, ani na miejsce zawarcia umowy, ani też z uwagi na objęcie zakresem opodatkowania VAT, dopiero wtedy znajdzie zastosowanie wspomniane przez spółkę zwolnienie przewidziane dla pożyczek udzielanych przez zagranicznego przedsiębiorcę prowadzącego działalność w tym zakresie.
Reasumując, mimo że konieczne będzie zastosowanie różnych przepisów do poszczególnych przypadków opisanych przez spółkę, w żadnym z nich nie będzie ona zobowiązana do zapłaty podatku.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA