fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Na przedsiębiorców inwestujących w badania i rozwój czekają duże pieniądze

Rzeczpospolita
Na finansowanie działalności B+R do wykorzystania zostało ponad 2,6 mld zł. Tak przynajmniej wynika z raportu przygotowanego przez firmę Accreo Taxand i Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Pod lupę ekspertów opracowujących dokument trafiły programy i działania przewidujące wsparcie dla firm inwestujących w prace badawcze, rozwojowe lub eksperymentalne. Z raportu „Rynek B+R w Polsce.
Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw” wynika, że polscy i zagraniczni inwestorzy z tego sektora wciąż mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 320 mln euro z funduszy europejskich w ramach programu „Innowacyjna gospodarka”, „Rozwój Polski wschodniej” oraz wybranych programów regionalnych.
Kolejnych 700 mln zł to specjalny program rządowy zakładający wspieranie inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki na lata 2011 – 2020. Wreszcie 650 mln zł jest do pozyskania w ramach programu InnoTech.
Autorzy raportu wskazują, że oprócz finansowania dostępnego w ramach wymienionych funduszy inwestorzy mogą ubiegać się również o środki finansowe przyznawane w ramach licznych międzynarodowych i krajowych programów, np. Eureka, programu InnoMed czy polsko-niemieckich i polsko-izraelskich konkursów na projekty badawczo-rozwojowe dotyczące innowacyjnych produktów i rozwiązań technologicznych.
Mogą się także starać o zwolnienia z CIT dla działających w ramach specjalnych stref ekonomicznych, o ulgi podatkowe czy kredyty technologiczne.
Za realizację poszczególnych instrumentów odpowiadają różne instytucje. Tym samym przy naborach wniosków obowiązują różnorodne kryteria i terminy. Dlatego właśnie raport można potraktować jako swoisty przewodnik dla przedsiębiorcy. Nie uzyska on co prawda szczegółowej wiedzy na temat tego, jak się starać o środki, jak sporządzić wniosek, aby zwiększyć szansę na uzyskanie wsparcia.
Nie zawsze pozna szczegółowe terminy planowanych naborów. Będzie jednak mógł się zorientować, gdzie szukać wsparcia i do jakich instytucji się zwracać.

Centra nauki

Przykładowo w ramach funduszy europejskich wsparcie na szeroko rozumianą działalność badawczą i rozwojową przewidują działania 4.5.2 programu „Innowacyjna gospodarka” oraz 1.3 programu „Rozwój Polski wschodniej”.
Celem tego pierwszego jest poprawa konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki. O wsparcie mają prawo ubiegać się firmy, które zaplanują inwestycję o wartości co najmniej 2 mln zł (koszty kwalifikowane), związaną z rozwijaniem lub rozpoczęciem działalności B+R. Może ona obejmować zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how).
Ponadto musi przewidywać wzrost zatrudnienia w firmie. Mówiąc konkretnie  firma ma obowiązek utworzyć co najmniej dziesięć nowych stanowisk pracy, które nie mogą zostać obsadzone przez przypadkowe osoby, lecz przez te zaangażowane w prowadzenie prac badawczych.
Zasadniczo taka inwestycja powinna prowadzić do utworzenia lub rozwinięcia działalności przez centrum badawczo-rozwojowe. Szczegółowe zasady udzielania pomocy na takie przedsięwzięcia reguluje rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach programu „Innowacyjna gospodarka” (DzU z 2009 r. nr 75, poz. 638 ze zm.).
Z kolei celem działania 1.3 programu RPW jest poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej poprzez rozwój i dyfuzję przedsięwzięć innowacyjnych. Wsparcie z tego działania udzielane jest w ramach czterech tzw. schematów:
• wsparcie na rozwój ośrodków innowacyjności (projekty polegające na budowie, rozbudowie, modernizacji i uruchamianiu parków przemysłowych lub technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości i technologicznych oraz centrów doskonałości lub transferu technologii),
• wsparcie na wyposażenie (projekty polegające na budowie obiektów i realizacji innych robót budowlanych w obiektach przeznaczonych na prowadzenie w nich badań naukowych lub prac rozwojowych oraz wyposażenie tych obiektów),
• wsparcie na tworzenie zaplecza B+R (projekty polegające na tworzeniu infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach),
• wsparcie na przygotowanie terenów inwestycyjnych (projekty polegające na przygotowaniu terenów do działalności inwestycyjnej związanej z parkami naukowymi i inkubatorami lub przygotowaniu terenów na potrzeby stworzenia obszarów produkcyjnych i stref nowoczesnych usług).
Szczegółowych informacji o tym działaniu należy szukać na stronie www.parp.gov.pl.

InnoTech

Programem InnoTech jest realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest:
• zwiększenie liczby opracowanych i wdrożonych innowacji technologicznych,
• zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe służące gospodarce,
• wzmocnienie współpracy z uczelniami i jednostkami badawczymi sektora publicznego.
Program składa się z dwóch elementów. Pierwszy, InTech, skierowany jest do konsorcjów naukowych z udziałem przedsiębiorców, samych przedsiębiorców (zarówno dużych, jak i z sektora MŚP) oraz centrów naukowo-przemysłowych.
Drugi, czyli HiTech, dostępny jest wyłącznie dla mikro-, małych i średnich firm. Ma on pomóc przedsiębiorcom w rozwijaniu produktów i usług poprzez zlecanie usług badawczych a następnie wdrażaniu ich wyników. Na przeprowadzenie projektu firma ma dwa lata. Po tym czasie powinna złożyć raport z wdrożenia wyników badań.
Maksymalna wartość dofinansowania to 5 mln zł. Największe szanse na uzyskanie wsparcia mają projekty cechujące się wysoką innowacyjnością, możliwością zastosowania wyników badań w praktyce, efektywnością finansową oraz wartością naukową.
Najbliższy nabór wniosków będzie prowadzony w styczniu przyszłego roku. Szczegółowych informacji należy szukać na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbir.pl).

Pozostałe instrumenty

Opisane wyżej programy to niejedyne instrumenty wspierające badania.
Na kolejnych stronach raportu autorzy przedstawiają możliwości uzyskania grantów lub zwolnień podatkowych m.in. w ramach regionalnych programów operacyjnych (programy realizowane indywidualnie w poszczególnych województwach, dostępne wyłącznie dla firm z tych regionów), 7. Programu Ramowego (realizowanego na szczeblu unijnym bezpośrednio przez Komisję Europejską), specjalnych stref ekonomicznych, inicjatywy Eureka, ulgi technologicznej, rządowego programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki czy wreszcie poprzez uzyskanie statusu centrum badawczo-rozwojowego.
Przedsiębiorcy, którzy otrzymają taki status, mogą liczyć na pewne korzyści z tego tytułu. Między innymi wiążą się one z:
• możliwością odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty przeznaczonej na fundusz innowacyjności w wysokości do 20 proc. przychodów uzyskanych w danym miesiącu,
• zwolnieniem z podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego (do 200 tys. euro w ciągu trzech kolejnych lat).
O status taki mają prawo ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w obszarze prac badawczo-rozwojowych.
Warunkiem jego uzyskania jest osiąganie przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w wysokości co najmniej 1,2 mln euro.
Na stronach PAIIZ
Pełny raport „Rynek B+R w Polsce. Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw” można pobrać ze strony internetowej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (www.paiz.gov.pl).
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA