fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Najwyższy czas na projekt samorządowego budżetu

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Do 15 listopada wójt powinien przedłożyć radzie i regionalnej izbie obrachunkowej do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej na 2012 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie przypomina, że w projekcie uchwały budżetowej na przyszły rok nie zamieszcza się ani informacji o stanie mienia komunalnego, ani kwoty prognozowanego długu. Należy natomiast pamiętać o upoważnieniach dla organu wykonawczego. Mogą one dotyczyć m.in. dokonywania zmian w planie wydatków czy przekazywania niektórych uprawnień do przeniesienia planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy (powiatu, województwa).
– Upoważnienia te należy określić pozytywnie, tzn. wymienić, jakich zmian, poza wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, w planie wydatków wójt (zarząd) może dokonywać – wyjaśnia Wojciech Balcerzak, prezes RIO w Warszawie.
Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwały budżetowej określa ustawa o finansach publicznych. W stosunku do zasad obowiązujących w roku ubiegłym nie uległ on zmianie – informuje warszawska RIO. Oznacza to, że projekt uchwały budżetowej powinien być zgodny z art. 212 określającym jej treść i art. 214 i 215 ustawy, które wymieniają konieczne załączniki. Są to m.in. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy czy plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.
Upoważnienia dla wójta (zarządu) zapisane w uchwale budżetowej mogą dotyczyć zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, wymienionych w art. 89 i 90 ustawy o finansach publicznych. Będą to zatem przede wszystkim pożyczki i kredyty oraz emisje papierów wartościowych, które zostaną spożytkowane na pokrycie m.in. występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego czy też na zakupy inwestycyjne realizowane zgodnie z wieloletnią prognozą finansową.
Pamiętać należy, że upoważnienia takie nie mogą ani powtarzać tych zapisanych wprost w ustawie, ani też naruszać ustawowych ograniczeń. Te określa m.in. art. 232 ustawy, który wyłącza możliwość dokonywania przez wójta (zarząd) zmian w kwotach wydatków na przedsięwzięcia, czyli wieloletnie zadania bieżące i inwestycyjne.
Uchwała budżetowa (jej projekt) powinna zostać sporządzona w określonej szczegółowości (działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej).
Jeżeli natomiast obowiązująca w danej gminie uchwała proceduralna określa większą szczegółowość, to projekt budżetu należy sporządzić zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi.
Termin na przedłożenie projektu uchwały budżetowej ma charakter instrukcyjny. Gdyby zdarzyło się tak, że rada nie uchwali budżetu do 31 stycznia 2012 r., zostanie on ustalony przez właściwą regionalną izbę obrachunkową.
masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.cyrankiewicz@rp.pl

Opinia

Iwona Bendorf-Bundorf, zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
Budżet na 2012 r. rada gminy podejmuje do końca 2011 r. W szczególnie uzasadnionych wypadkach termin ten może zostać wydłużony do 31 stycznia przyszłego roku. Ten dodatkowy miesiąc został przewidziany jako czas, w którym radni mogą dopracować postanowienia uchwały budżetowej. Te natomiast gminy, które mają potrzeby kredytowe związane z realizowanymi inwestycjami czy też planują uruchomić konkursy na powierzenie zadań do realizacji organizacjom pozarządowym, powinny budżet uchwalić do końca roku. A to ze względu na fakt, że uchwała budżetowa zawiera dla wójta wiele upoważnień, w tym do zaciągania kredytów i pożyczek czy udzielania dotacji
Zobacz serwis  » Samorząd » Finanse » Budżet
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA