fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Koncesje: jak założyć telewizję

Grzegorz Byszewski
Marek Kozubal
Przedsiębiorca, który chce rozpowszechniać program wyłącznie w systemach teleinformatycznych, nie musi mieć koncesji, wystarczy mu wpis do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji
Założenie telewizji, zarówno tej tradycyjnej jak i internetowej, może być ciekawym pomysłem na biznes. Gdy ogłoszeniodawcy szukają jak najlepiej trafiającej reklamy, odpowiednio sprofilowany program może być dla nich atrakcyjny, a dla inwestora zyskowny.
Dziś obserwujemy zjawisko powstawania niewielkich kanałów telewizyjnych skierowanych do wąskiego grona odpowiednio dobranych odbiorców. Prowadzenie telewizji jest zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej działalnością regulowaną.
Oznacza to, że zanim zaczniemy nadawać program, musimy uzyskać koncesję wydawaną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Jeśli jednak program chcemy rozpowszechniać wyłącznie w  systemach teleinformatycznych, wystarczy uzyskać wpis do  rejestru, również prowadzonego przez KRRT.
Szczegółowe zasady tworzenia telewizji i wymogi stawiane programom oraz programowi telewizji są opisane w ustawie z 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji.

Gdy jest mało odbiorców

Rozpowszechnianie programów telewizyjnych co do zasady wymaga uzyskania koncesji. Są jednak sytuacje, gdy nie jest ona wymagana, głównie ze względu na małą ilość potencjalnych odbiorców.
Koncesji nie potrzebujemy, gdy nadajemy program wyłącznie w obrębie jednego budynku, gdy urządzenia nadawcze i odbiorcze należą do tej samej osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub inną zarejestrowaną działalność, a treść programu ogranicza się wyłącznie do spraw związanych z tą działalnością i jest adresowana do pracowników lub innego określonego kręgu osób związanych z nadawcą.
Koncesja nie jest wymagana także w przypadku emitowania programu do sieci kablowej, gdy liczba odbiorców nie przekracza 250 oraz – jak już wcześniej zaznaczyłem – program rozpowszechniany ma być wyłącznie w systemach teleinformatycznych, chyba że program taki ma być rozprowadzany naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych.

Czekaj na ogłoszenie

Należy pamiętać, że istnieje ograniczona ilość pasm radiowych, w których może być emitowana telewizja. Dlatego jeśli chcemy uzyskać koncesję na  rozpowszechnianie programu w sposób rozsiewczy naziemny, trzeba poczekać na  ogłoszenie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o  możliwości uzyskania koncesji (opublikowane po zasięgnięciu opinii prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej).
Zgodnie z ustawą w ciągu 14 dni od dnia opublikowania takiego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski umieszcza się informację o możliwości uzyskania koncesji w co najmniej dwóch drukowanych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim. Termin składania wniosków nie może być krótszy nić 45 dni od zamieszczenia w MP ogłoszenia.
Ogłoszenie powinno określać:
- przedmiot postępowania, 
- warunki programowe rozpowszechniania programu, w tym w szczególności rodzaj i charakter programu, 
- częstotliwość lub kanały oraz maksymalną moc promieniowaną  
- lokalizacje stacji nadawczych przeznaczonych do rozpowszechniania programu lub obszar, na którym mogą być wykorzystywane częstotliwości, chyba że do rozpowszechniania programu wymagana jest rezerwacja częstotliwości, 
- liczbę koncesji, czas, na jaki się ich udziela, oraz termin i miejsce składania wniosków.
Po złożeniu wniosków przewodniczący KRRT podaje do publicznej wiadomości listę wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie koncesji. Jeśli wpłynie więcej wniosków, niż wynika z ogłoszenia, wszystkie dokumenty rozpatruje się w trakcie tego samego postępowania. Zatem aby uzyskać koncesję, należy śledzić informacje wydawane przez KRRT oraz prawidłowo przygotować wniosek, odpowiadając na ogłoszenie. Informacje są umieszczane na stronie internetowej rady.
Można na niej znaleźć również dane o wolnych częstotliwościach w poszczególnych miastach. Musimy pamiętać, że czasem rada narzuca tematykę, jaką ma się zajmować telewizja bądź radio. Co roku jest ogłaszanych co najmniej kilkanaście informacji o wolnych częstotliwościach.

Dla kogo

Koncesja może być udzielona osobie fizycznej, mającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobie prawnej lub osobowej spółce handlowej, która ma siedzibę na terytorium Polski. Istnieją ograniczenia w uzyskiwaniu koncesji dla podmiotów zagranicznych, jednak nie dotyczą one Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Informacja ta jest ważna, jeśli planujemy skorzystać z kapitału obcego, pochodzącego nie z obszaru Unii Europejskiej. W takiej sytuacji koncesję uzyskać może tylko spółka, której kapitał zagraniczny lub udział osób zagranicznych w kapitale spółki nie przekracza 49 proc.
Ponadto umowa lub statut spółki musi przewidywać, że osobami uprawnionymi do reprezentowania lub prowadzenia spraw spółki albo członkami zarządu będą w większości osoby mające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

Jakie kryteria

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oceniając złożone wnioski, kieruje się kryteriami określonymi w ustawie. Sprawdza więc stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami programów mających koncesję.
Przypomnijmy, że należy do nich udostępnianie dóbr kultury i sztuki, ułatwianie korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki, upowszechnianie edukacji obywatelskiej, dostarczanie rozrywki oraz popieranie krajowej twórczości audiowizualnej. Ponadto Krajowa Rada sprawdza możliwości zrealizowania przez wnioskodawcę koniecznych inwestycji i finansowania programów.
Zwraca też uwagę na przewidywany udział w programie audycji wytworzonych przez nadawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami, a także przestrzeganie przepisów dotyczących radiokomunikacji i środków masowego przekazu.

Co we wniosku

Akty wykonawcze do ustawy precyzują elementy wniosku składanego do KRRT. Przede wszystkim podmiot składający go, jeśli jest spółką handlową, musi załączyć statut lub umowę spółki wraz ze wszystkimi zmianami. Jeśli wnioskodawcą jest osoba prawna niebędąca spółką handlową, musi przedstawić akt mówiący o jej utworzeniu oraz statut.
Do dokumentów dołącza się odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o  wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z którego wynika, że wnioskodawca jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym wnioskiem, oraz dane osobowe członków organu zarządzającego, nadzorczego i  kontrolującego wraz z podaniem ich obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania.
Ponadto spółki handlowe muszą dodać dane dotyczące udziałowców, akcjonariuszy lub wspólników, oświadczenie o realizacji zobowiązań wynikających z korzystania z praw autorskich lub praw pokrewnych.
Elementem wniosku są także dokumenty ekonomiczno-finansowe, w tym sprawozdanie finansowe za  ostatnie dwa lata (lub roczne rozliczenie podatkowe za ostatnie dwa lata) przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o  niezaleganiu ze składkami.
Dołącza się także zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych, aktualną listę głównych wierzycieli i dłużników wraz z określeniem wysokości długu i wierzytelności, a także udokumentowaną informację dotyczącą bazy technicznej.
Ponadto we wniosku umieszcza się szczegółowe dane ekonomiczno-finansowe dotyczące udziałowców, akcjonariuszy lub wspólników posiadających ponad 10 proc. udziałów, akcji lub wkładu. We wniosku umieszcza się także założenia do trzyletniego planu finansowego (opis kosztów, przychodów, planu inwestycyjnego) oraz opis sposobu finansowania inwestycji.
Podobna procedura jest w przypadku występowania o koncesję na rozpowszechnianie programów drogą kablową. Ze względu na mniejszą w takim wypadku skalę dotarcia sygnału telewizyjnego wymaga się posiadania skromniejszych zasobów technicznych; spółka nie musi także składać informacji o planach inwestycyjnych i finansowych.

Jakie koszty

Wydanie koncesji wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, która zależy od wielu parametrów. Na przykład koszt udzielenia koncesji na rozpowszechnianie sygnału telewizyjnego dla więcej niż 5 milionów potencjalnych odbiorców oblicza się według wzoru, zgodnie z którym mnoży się liczbę lat, na jaką jest udzielana koncesja, przez sumę 48 000 i iloczynu liczby 660 z liczbą mieszkańców wyrażoną w pełnych dziesiątkach tysięcy, do których dociera sygnał.
W przypadku telewizji kablowej, której sygnał dociera do więcej niż 20 tys. osób, sumuje się kwotę 1500 zł oraz iloczyn 0,45 i liczby indywidualnych odbiorców programu w  sieci kablowej.
Zdecydowanie łatwiejsza procedura jest wymagana od  nadawców programów rozpowszechnianych wyłącznie w  sieci teleinformatycznej. W ich przypadku wymagane jest zgłoszenie do rejestru prowadzonego przez KRRT. Zasady i tryb wpisania do rejestru wynika z kodeksu postępowania administracyjnego i podlega opłacie zależnej od liczby abonentów i wynoszącej od 50 do 400 zł. Rejestr jest jawny.
Co musisz zrobić
1. Zdecyduj, jaki będzie sposób rozpowszechniania programu.
2. Przygotuj odpowiedni biznesplan, plan programowy i inwestycyjny.
3. Przygotuj odpowiednie zaplecze techniczne (zależne od sposobu rozpowszechniania programu).
4. Złóż odpowiedni wniosek do KRRT albo odpowiedz na ogłoszenie o możliwości otrzymania koncesji.
5. Wypełnij wniosek, uwzględniając oceniane parametry.
6. Wnieś opłatę.
7. Rozpocznij działalność, pamiętając o wszystkich wymogach.
Komentuje Grzegorz Byszewski, ekspert Pracodawcy RP
Przedsiębiorca, który zdecyduje się na prowadzenie telewizji, musi pamiętać, że rozpowszechnianie programów zarówno metodą rozsiewczą (radiową), jak i kablową wymaga poniesienia relatywnie wysokich nakładów inwestycyjnych. Z tego powodu najlepiej rozpocząć od utworzenia programu umieszczanego tylko w Internecie.
Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że ta forma ma także istotne ograniczenia, które powodują, że trudniej jest pozyskać reklamodawców, a więc i kapitał na dalszy rozwój. Zakładając i prowadząc telewizję, należy też pamiętać o konieczności przestrzegania wielu zasad.
Ustawa nakłada na telewizję ograniczenia, m.in. w zakresie reklamy (maksymalnie 12 minut na godzinę) częstotliwości przerywania programów, wyłączeń od możliwości przerwania programu reklamą.
Trzeba też wiedzieć, że koncesja jest niezbywalna i może być wykorzystywana wyłącznie przez podmiot, któremu została udzielona. Także w przypadku konsolidacji KRRT decyduje, czy nowy podmiot spełnia odpowiednie wymogi i może zachować koncesję.
Więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA