fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Skarga do WSA na decyzje organów podatkowych: pisma nie da się wysłać mejlem

Skargę trzeba przygotować na piśmie i dostarczyć osobiście lub skorzystać z usług poczty albo kuriera. Przesłanie pocztą elektroniczną spowoduje, że sąd wezwie nas do uzupełnienia braków formalnych
Mimo informatyzacji administracji nie wszystko da się jeszcze załatwić bez wychodzenia z domu. Tak jest też ze skargą. Wprawdzie nie ma przeszkód, aby wysłać ją mejlem, ale bez wizyty w sądzie i tak się nie obejdzie. To dlatego że przepisy wymagają, aby została podpisana własnoręcznie przez osobę, która ją wnosi (albo jej pełnomocnika, gdy został w sprawie ustanowiony).
Tak wynika z art. 46 § 1 pkt 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przepisy tej ustawy nie zostały na razie zmienione. Nie zrobiła tego ani ustawa o podpisie elektronicznym, ani ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oprócz tradycyjnej formy nie jest zatem możliwe prowadzenie postępowania w formie elektronicznej.
Potwierdzają to również sądy. Przykładem jest postanowienie NSA z 6 października 2010 (II OZ 940/10). Wynika z niego, że każde pismo powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, a podpis ten musi być własnoręczny (z wyjątkiem przypadków, gdy strona nie może się podpisać, ale wtedy pismo podpisuje upoważniona przez nią osoba ze wskazaniem przyczyn, z których strona sama się nie podpisała).
Gdy brak własnoręcznego podpisu, sąd wzywa stronę do usunięcia braku formalnego pisma przez podpisanie skargi (postanowienie NSA z 1 lipca 2010, I OZ 485/10). Dlatego że dla skuteczności pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną konieczne jest późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem, bo tylko taki podpis spełnia wymagania wynikające z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy (postanowienie NSA z 18 czerwca 2010, I OZ  451/10).
Podobnie wynika z postanowienia WSA w Krakowie z 26 września 2011 (II SAB/ Kr 66/09). Czytamy w nim, że przepisy prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi „nie przewidują możliwości złożenia środka odwoławczego w  formie elektronicznej. Stosownie do art. 65 § 3 ppsa jedynie sąd, w stosunku do stron postępowania, może doręczać pismo także za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej.
W takim wypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych. Przepis ten nie wprowadza takiego uprawnienia dla stron w stosunku do sądu. Dla skuteczności zatem pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną konieczne jest późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem, gdyż tylko taki podpis spełnia wymagania wynikające z art. 46 § 1 pkt 4 ppsa”.
Więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA