fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Pracownik nabywa abonament medyczny bez obciążeń VAT

www.sxc.hu
Od 1 stycznia 2011 pracodawca może stosować zwolnienie z opodatkowania odsprzedając zatrudnionym osobom niektóre pakiety usług medycznych nabyte od zakładu opieki zdrowotnej
Tak stwierdziła Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 24 czerwca 2011 (IPPP2/443-591/11-4/JO).
Spółka zatrudniająca kilkudziesięciu pracowników podpisała z firmą posiadającą status niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (NZOZ) umowę o świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników oraz ich rodzin. NZOZ wystawia na spółkę faktury, wyodrębniając wartość usług dla zatrudnionych osób oraz abonamenty dla ich rodzin. Wszystkie te usługi NZOZ traktuje jako zwolnione z VAT.
Spółka obciąża pracowników za usługi świadczone przez NZOZ na rzecz członków ich rodzin zryczałtowaną opłatą, której wysokość równa jest kwocie zafakturowanej za tę usługę przez NZOZ na spółkę. Obciążenie pracownika z tego tytułu następuje poprzez potrącenie kwoty należnej spółce z pensji netto (co miesiąc) tego pracownika. Spółka traktuje te kwoty jako wynagrodzenie za usługi zwolnione z VAT.
Zwróciła się z wnioskiem o potwierdzenie, że postępuje prawidłowo, tzn. odsprzedaż usług medycznych jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19a ustawy o VAT.
Izba skarbowa potwierdziła prawidłowość stanowiska spółki. Wyjaśniła, że od 1 stycznia 2011 zwolnione z VAT są usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez zakłady opieki zdrowotnej lub świadczone w ramach wykonywania określonych zawodów – również w sytuacji gdy pomiędzy usługodawcą  a pacjentem istnieje trzeci podmiot (pośrednik), który nabywa usługę medyczną od  usługodawcy i przekazuje ją osobie trzeciej.
Izba skarbowa podkreśliła, że zwolnieniem z VAT objęte są wyłącznie te usługi w zakresie opieki medycznej, które realizują cel związany z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem przywracaniem i poprawą zdrowia. Usługi, które tych celów nie realizują, są opodatkowane VAT. W związku z tym każdorazowo należy poddawać analizie, jaki cel przyświecał danej usłudze przekazywanej przez spółkę pracownikowi.
Komentuje:
Agnieszka Kietlińska starsza konsultantka w Dziale PrawnopodatkowymPwC
Interpretacja ta potwierdza prawidłowość stosowania zwolnienia z VAT do usług opieki medycznej nabywanych we własnym imieniu, ale na rzecz osób trzecich (pracowników lub członków ich rodzin).
Od 1 stycznia 2011 zwolnienie z VAT usług w zakresie opieki medycznej ma charakter podmiotowo-przedmiotowy (a nie jak wcześniej wyłącznie przedmiotowy). Jak przypomniała izba skarbowa, z tego względu oprócz przedmiotu transakcji istotny jest również status podmiotu świadczącego daną usługę.
Ze zwolnienia korzystają usługi służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez odpowiednie podmioty (zakłady opieki zdrowotnej) bądź przez określonych przedstawicieli zawodów medycznych. Zwolnienie obejmuje więc tylko świadczenia medyczne wykonywane w określonym celu przez określone podmioty.
Należy przypomnieć, że zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów dotyczących zwolnienia z VAT usług medycznych od 1 stycznia 2011 pracodawcy, którzy refakturowali na pracowników tego typu usługi, zobowiązani byli do rozliczania VAT należnego z tego tytułu. Nie spełniali bowiem warunku podmiotowego (nie będąc zakładami opieki zdrowotnej).
Od 1 kwietnia 2011 na mocy ustawy z 18 marca 2011 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach (DzU nr 64, poz. 332) zwolnieniu z VAT podlegają również usługi medyczne, jeżeli zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów spełniających warunek podmiotowy (tj. co do zasady zakładów opieki zdrowotnej lub osób wykonujących określone zawody medyczne).
Jednocześnie wprowadzono przepis przejściowy umożliwiający podatnikom, na zasadzie prawa wyboru, stosowanie zwolnień przy refakturowaniu usług medycznych nabywanych we własnym imieniu, ale na rzecz osób trzecich od 1 stycznia 2011. Mimo że przepisy te weszły w życie dopiero od 1 kwietnia 2011, to można je stosować również w pierwszym kwartale tego roku.
Warto zwrócić uwagę na kolejną zmianę przepisów o VAT, która obowiązuje od 1 lipca 2011. Na mocy art. 170 ustawy z 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (DzU nr 112, poz. 654) zmieniona została treść art. 43 ust. 1 pkt 18 – 19a w ten sposób, że jako podmioty świadczące zwolnione z VAT usługi służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia wskazuje ona „podmioty lecznicze”, które wykonują „działalność leczniczą” (poprzednie brzmienie wskazywało na „zakłady opieki zdrowotnej”).
Obecnie przy nabywaniu usług medycznych we własnym imieniu i na rzecz pracowników, którzy obciążani są kosztami tych świadczeń, należy zwrócić uwagę, czy usługi te nabyte zostały od podmiotu, który wykonuje „działalność leczniczą” i ma status podmiotu leczniczego w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.
Co prawda art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT nie powołuje się bezpośrednio na tę ustawę, ale nie ulega wątpliwości, że status jednostki mogącej korzystać ze zwolnienia przewidzianego w przepisach o VAT należy określać, opierając się właśnie na tych przepisach.
Czytaj również:
Zobacz więcej:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA