fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

ZUS: Wypłata z ugody sądowej nie zawsze oskładkowana

Od wynagrodzenia za nadgodziny, które pracownik dostał w wyniku porozumienia się z szefem, ZUS dostanie swoją część. Ale od odprawy pieniężnej nie
Czy od wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi na podstawie zawartej z nim ugody sądowej powinny być naliczane składki na ubezpieczenia społeczne? Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Ważne jest bowiem ustalenie, z jakim roszczeniem w stosunku do byłego pracodawcy wystąpił pracownik. Najpierw jednak kilka informacji ogólnych.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywany z tytułu stosunku pracy. Tak stanowi art. 18 ust. 1 – 2 ustawy z 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU  z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).
Przepis ten przewiduje, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Wymienia w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika i wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
W podstawie wymiaru składek nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków. Wyłącza się również przychody wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 – 32 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.).
W przypadku należności pracowniczych dochodzonych na drodze sądowej znaczenie ma roszczenie, z jakim pracownik wystąpił do sądu. Jeżeli dotyczyło ono składnika wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek (np. wynagrodzenie za godziny nadliczbowe), to od uzyskanej kwoty trzeba opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. I to zarówno w przypadku gdy wynagrodzenie to będzie wypłacane na podstawie wyroku sądu, jak i zawartej pomiędzy stronami ugody (której przedmiotem będzie to roszczenie).
Składki powinny być rozliczone w dokumentach składanych do ZUS za miesiąc, w którym takie wynagrodzenie trafiło do rąk podwładnego. Gdy wypłata jest dokonana na rzecz byłego zatrudnionego, rozliczenia należnych składek płatnik powinien dokonać w raporcie ZUS RCA z kodem 30 00 xx.
Jeżeli natomiast pracownik wystąpił do pracodawcy z roszczeniem, którego przedmiot nie podlega oskładkowaniu (np. odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy) i przed sądem została zawarta ugoda, to od takiej wypłaty składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane.
Zobacz więcej w serwisie:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA