fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Przedszkole

Grażyna Ordak
Przy tym biznesie najważniejszy jest lokal, a w zasadzie to, czy spełnia określone wymagania sanitarne i budowlane
Przedszkole może być prowadzone w formie punktu lub zespołu. W pierwszym przypadku zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny (z wyjątkiem przerw ustalonych przez prowadzącego). W zespole – zajęcia prowadzone są w niektóre dni – oczywiście przez cały rok szkolny (w tym przypadku również możliwe jest wprowadzanie przerw ustalanych przez prowadzącego).
Aby przedsiębiorca w ogóle mógł myśleć o otwarciu punktu lub zespołu przedszkolnego, musi najpierw zdobyć pozytywną opinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci. Konieczne będzie też wyposażenie lokalu w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Wymagania lokalowe

Lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, powinien znajdować się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowanej w trybie określonym w tych przepisach. Dopuszczalne jest jednak prowadzenie zajęć w ramach punktu lub zespołu w lokalu znajdującym się w innym budynku lub jego części, jeżeli lokal:
• będzie przeznaczony dla nie więcej niż 25 dzieci;
• znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów co najmniej nierozprzestrzeniających ognia;
• posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające w sposób bezpieczny bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą;
• został wyposażony w co najmniej trudno zapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz, gaśnicę proszkową ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego.
Przepisy określają również wymagania dotyczące powierzchni lokalu. I tak powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od trojga do pięciorga dzieci powinna wynosić co najmniej 16 mkw. Gdy liczba dzieci jest większa niż pięcioro, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu, przy czym:
• powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 mkw., jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza pięciu godzin dziennie,
• powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 mkw., jeżeli czas pobytu dziecka przekracza pięć godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie.
Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci powinna wynosić co najmniej 2,5 m. W lokalu powinno być też zapewnione utrzymanie czystości i porządku, pomieszczenia powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie, konieczne jest przeprowadzane ich okresowych remontów i konserwacji.
Podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinny być wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach. Ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m pokryte powinny być materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych.
Przepisy mówią również, że w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieścić osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym.
Na tym jednak nie kończą się wymagania. Rozporządzenie mówi m.in., że w pomieszczeniach powinna być zapewniona określona temperatura (co najmniej 20 °C). usi być też zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do utrzymania higieny osobistej dzieci. Przepisy wymagają przy tym, aby była zapewniona jedna miska ustępowa i jedna umywalka na nie więcej niż 15 dzieci, a w urządzeniach sanitarnych była zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody.
Osoba decydująca się na założenie przedszkola powinna też w lokalu przeznaczonym na tego rodzaju biznes zapewnić miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości (musi być ono zabezpieczone przed dostępem dzieci), miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej.
Konieczne jest też zapewnienie możliwość leżakowania (gdy czas pobytu dziecka przekracza pięć godzin dziennie), a pościel i leżaki powinny być wyraźnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację dziecka, które z nich korzysta, oraz odpowiednio przechowywane.
Podobnie jest z zabawkami – one również muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie CE.
Wykwalifikowana kadra pracuje w ustalonym czasie
Zajęcia w punktach i zespołach przedszkolnych mogą być prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci. Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć świadczonych w punkcie lub zespole nauczania, wychowania i opieki wynosi trzy godziny, a minimalny tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi:
• w grupie liczącej od 3 do 15 dzieci – 12 godzin;
• w grupie liczącej od 16 do 19 dzieci – 16 godzin;
• w grupie liczącej od 20 do 25 dzieci – 20 godzin.
Przepisy stawiają też wymagania w stosunku do nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie lub zespole oraz innych osób wykonujących tam pracę. Zobowiązują do posiadania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac wydane zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Wpis do ewidencji i projekt wychowania

Z ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) wynika, że podjęcie prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form (przy czym nie jest to ewidencja działalności gospodarczej).
Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:
• oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić przedszkole,
• oznaczenie formy przedszkola oraz daty rozpoczęcia funkcjonowania,
• wskazanie miejsca prowadzenia przedszkola oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy,
• projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie,
• dane dotyczące kwalifikacji pracowników.
Wpis do ewidencji powinien nastąpić w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.

Dotacja z gminy

Dla prowadzących przedszkola ważną informacją może okazać się to, że otrzymują dotacje z budżetu gminy. Ich wysokość jest zróżnicowana w zależności od tego, czy chodzi o przedszkole niepubliczne, czy też o punkt przedszkolny lub zespół przedszkolny.
Dotacja przysługuje na każdego ucznia. Dla niepublicznych przedszkoli jest to 75 proc. ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, a w zespołach i punktach odpowiednio 40 proc. tych wydatków.
Gdy na terenie danej gminy nie ma przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.
Warunkiem otrzymania dotacji jest zgłoszenie przez osobę prowadzącą przedszkole lub punkt albo zespół planowanej liczby uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Czytaj też artykuły:
 
Zobacz cały poradnik:
Pomysły na własny biznes:
 
Więcej ciekawych pomysłów na biznes w serwisie:
Zobacz więcej poradników firmowych:
 
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA