fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Potwierdzenie nie jest konieczne

Przy korekcie refaktury opłaty za media podatnik nie musi mieć potwierdzenia odbioru faktury korygującej
Wielu podatników przerzuca na kontrahentów ponoszone przez siebie koszty rozmów telefonicznych czy zużycia energii  elektrycznej. Z punktu widzenia VAT podatnicy ci są traktowani  tak, jakby sami sprzedawali prąd lub usługi  telekomunikacyjne. Dlatego też mają obowiązek  czynności tego typu udokumentować  fakturą VAT, zwaną potocznie refakturą.
W niektórych sytuacjach może wystąpić konieczność skorygowania wystawionej wcześniej refaktury.
W myśl  art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, jeżeli w wyniku korekty dojdzie do obniżenia podstawy opodatkowania, podatnicy mogą, co do zasady, odzyskać nadpłacony podatek należny wynikający z pierwotnie zawyżonej refaktury, pod warunkiem że  dostaną od kontrahenta  potwierdzenie odbioru faktury korygującej .
Zgodnie jednak z art. 29 ust. 4b pkt 3 ustawy o VAT obowiązek ten nie musi  być spełniony,  między innymi gdy refaktura dotyczy sprzedaży energii  elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu  przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140 – 153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (dostarczanie wody i gospodarka nieczystościami). Każda zatem sprzedaż, której przedmiotem są wyżej wymienione towary i usługi,  uwalnia od konieczności legitymowania się potwierdzeniem odbioru faktury korygującej.
Ponieważ pojęcie sprzedaży, zgodnie z art. 2  pkt 22 ustawy o VAT, obejmuje każdą odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, a refakturujący określone świadczenia podatnik jest traktowany tak, jakby sam dokonywał sprzedaży, należy uznać, że każdy, kto refakturuje tzw.  media i usługi komunalne, w przypadku wystawienia korekty refaktury nie musi mieć potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
Ponieważ nie ma szczegółowych regulacji, należy uznać, że w takim przypadku podatnik może odzyskać podatek należny zarówno poprzez korektę deklaracji podatkowej, w której ujęto pierwotną fakturę, jak i poprzez zmniejszenie podatku należnego w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystawiono fakturę korygującą.
Autor  jest ekspertem podatkowym, wykładowcą w Akademii Biznesu MDDP
Czytaj też:
Zobacz więcej:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA