fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Trzeba poinformować o nabyciu akcji

Obowiązek informacyjny związany jest nie tylko z nabywaniem lub zbywaniem akcji spółki publicznej. Powstaje również w razie zmiany stanu posiadania akcji wynikającego z każdej innej przyczyny, np. z umorzenia akcji innego akcjonariusza
Zarówno dla inwestora, jak i akcjonariusza spółki publicznej ważna jest wiedza o strukturze akcjonariatu i sile głosów poszczególnych akcjonariuszy na  walnym zgromadzeniu spółki publicznej.
Mając takie informacje, inwestor, który ma zamiar nabyć udziały w spółce publicznej, bądź jej obecny akcjonariusz są w stanie określić swoją pozycję w przypadku posiadania określonego pakietu akcji.

Racjonalne decyzje

Wiedza taka ma fundamentalne znaczenie. Sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji w zakresie zwiększania czy też zmniejszania swojego udziału kapitałowego w spółce publicznej. Pozwala również w przybliżeniu określić następstwa zmiany stopnia zaangażowania akcjonariusza na działalność spółki.
To właśnie zapewnienie transparentności zmian w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej legło u podstaw nałożenia obowiązku informacyjnego w  art. 69 ustawy z 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. DzU z 2009 nr 185, poz. 1439 ze zm.).
Przepis ten wprowadza wymóg informowania Komisji Nadzoru Finansowego i spółki publicznej o osiągnięciu lub przekroczeniu w górę albo w dół określonego w przepisie progu procentowego ogólnej liczby głosów.
Należy pamiętać, że obowiązek informacyjny związany jest nie tylko z nabywaniem lub zbywaniem akcji spółki publicznej. Powstaje również w przypadku zmiany stanu posiadania akcji wynikającego z każdej innej przyczyny, w tym np. z umorzenia akcji innego akcjonariusza.

Dwa terminy

Na dokonanie zawiadomienia, zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, są dwa terminy. Jeśli zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w związku z nabyciem akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym (GPW), zawiadomienia należy dokonać w ciągu sześciu dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Jeżeli natomiast zmiana wynika ze zdarzenia prawnego zaistniałego poza rynkiem regulowanym, termin wynosi cztery dni robocze, liczone od chwili pozyskania takiej informacji przez.

Ważne progi

Obowiązek informacyjny powstaje w przypadku osiągnięcia lub przekroczenia wskazanych w omawianym przepisie progów ogólnej liczby głosów w spółce publicznej.
Zatem jeśli akcjonariusz posiadał wcześniej pakiet akcji uprawniających do 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej a w wyniku transakcji nabycia zwiększył swój udział, ale nie przekroczył 10 proc. ogólnej liczby głosów, to nie podlega on obowiązkowi z art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
Obowiązek dokonania zawiadomienia obejmuje przypadki zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10 proc. ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 proc. ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.
Natomiast w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym niż określony powyżej, obowiązek powstaje w razie zmiany o co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów.
Jeżeli jednak akcjonariusz dysponuje pakietem akcji uprawniającym do ponad 33 proc. głosów w spółce publicznej, wtedy zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów o 1 proc. wymaga wykonania stosownego obowiązku informacyjnego.

Spółka publiczna też informuje

Ujawnienie stanu posiadania akcji w spółce publicznej przez podmiot obowiązany na gruncie regulacji o znacznych pakietach akcji umożliwia spółce wykonanie obowiązku informacyjnego, który spoczywa na niej z mocy art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.
Przepis ten wymaga, aby również spółka publiczna przekazała niezwłocznie informacje w zakresie określonym w art. 69 ustawy do publicznej wiadomości, KNF oraz spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane akcje tej spółki.
Ustanowienie takiego obowiązku względem spółki publicznej ma na celu zagwarantowanie odpowiedniego informowania inwestorów i akcjonariuszy o zdarzeniach mających wpływ na cenę akcji, zwiększenie ochrony inwestorów oraz zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku papierów wartościowych.
Dotkliwe sankcje
Niedopełnienie obowiązku informacyjnego z art. 69 ustawy o ofercie publicznej nie powoduje unieważnienia nabycia lub zbycia akcji, ale wiąże się określonymi sankcjami.
Jeżeli akcjonariusz osiągnął lub przekroczył dany próg ogólnej liczby głosów z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69 ustawy, nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie tego progu.
Dodatkowo na każdego kto narusza warunki zawiadomienia określone w art. 69 ustawy, KNF może nałożyć karę pieniężną do 1 mln zł.
Tak więc sankcje związane z niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych określonych w art. 69 ustawy o ofercie publicznej są dotkliwe.
Autor jest prawnikiem w Kancelarii Prawniczej Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Poznaniu
Zobacz więcej w serwisie o:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA