fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Gmina może kupić tylko instrumenty

Fotorzepa, Rafał Guz rg Rafał Guz
Samorząd nie ma prawa przekazać państwowej szkole muzycznej środków finansowych, może natomiast udzielić jej pomocy rzeczowej
Z pytaniem, czy państwowa szkoła muzyczna może otrzymać od jednostki samorządu terytorialnego środki finansowe, zwrócił się do ministra finansów prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.
Wątpliwości takie wyrażały samorządy, które chcą pomóc funkcjonującym na ich terenie publicznym szkołom muzycznym prowadzonym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, np. poprzez przekazanie pieniędzy na zakup instrumentów bądź na zabezpieczenie wkładu własnego podczas starania się o dotacje na ten cel z programu MKiDN. Samorządowcy nie wiedzą, w jaki sposób przekazać pieniądze szkołom, aby to odbyło się zgodnie z prawem.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostki budżetowe są jednostkami organizacyjnymi sektora finansów publicznych niemającymi osobowości prawnej. Pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu. Pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że środki przekazane przez samorządy państwowej szkole muzycznej stanowiłyby dochód budżetu państwa.
Ministerstwo Finansów przyznaje, że nie ma prawnych możliwości, aby samorząd wsparł finansowo państwową szkołę muzyczną. Nie ma w tym wypadku zastosowania instytucja „rachunku wydzielonego", o którym mówi art. 11a ustawy o finansach publicznych. Przepis ten stanowi, że państwowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty mogą gromadzić określone dochody na rachunku wydzielonym. Ustawodawca, określając katalog dochodów, które mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku, nie wymienił jednak środków na dofinansowanie działalności statutowej uzyskanych od jednostek samorządu terytorialnego.
Na przelew takich środków finansowych nie pozwala art. 79 ust. 1c ustawy o systemie oświaty stanowiący, że jednostki samorządu terytorialnego mogą planować w swoich budżetach wydatki, w tym wydatki inwestycyjne na rzecz szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Resort podkreśla, że przepis sformułowano jednak w sposób, który nie wskazuje na możliwość przekazania środków z budżetu samorządu na rachunek państwowych szkół artystycznych. Ustawa nie zawiera też żadnego przepisu szczegółowego dotyczącego dokonywania tych wydatków.
Wspomniany przepis ustawy o systemie oświaty przyznaje jednak samorządom możliwość ponoszenia z własnego budżetu wydatków przeznaczonych na rzecz szkół artystycznych. Oznacza to, że mogą one z własnych środków kupić instrumenty muzyczne i następnie przekazać je w trwałe użytkowanie szkole artystycznej prowadzonej przez MKiDN.
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA