fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Sąd zajmie się tylko taką skargą, która jest opłacona

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Ten, kto decyduje się wnieść skargę do sądu administracyjnego, powinien ją opłacić. Jeśli tego nie zrobił i – mimo wezwania sądu – nie dopełnił czynności, skarga nie będzie rozpoznana
[srodtytul]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Adminstracyjny w Poznaniu w wyroku z 28 stycznia 2010 r., II SA/Po 918/09[/srodtytul]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.K. na decyzję dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego postanowił skargę odrzucić.
Skarżący W.K. wniósł do WSA skargę na decyzję dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Skarga ta nie była jednak opłacona.
Tymczasem podlega ona wpisowi stałemu, o jakim mowa w § 2 ust. 3 pkt 4 r[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CB5884CE3F4EA8028EA3157023551B4E?id=171737]ozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU nr 221, poz. 2193 ze zm.)[/link].
Przepis ten mówi, że opłata za wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w przypadku skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej – 300 zł.
Przy uiszczaniu opłaty za wpis – zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu – należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
Zgodnie z art. 219 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=90D269591122DC539C5CF4800437925B?id=166935]prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2002 r. nr 153, poz. 1270 ze zm.) [/link]opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie, przy czym stronę działającą osobiście sąd wzywa do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez uiszczenie należnego wpisu w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.
Zgodnie z art. 220 § 1 tej ustawy [b]sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.[/b]
W niniejszej sprawie wezwanie do uiszczenia należnego wpisu skarżącemu doręczone zostało 21 grudnia 2009 r., co dokumentuje załączone do akt sprawy zwrotne potwierdzenie odbioru wezwania. Tym samym termin do wykonania zakreślonego przez sąd obowiązku mijał 28 grudnia 2009 r.
Do 15 stycznia 2010 r. do akt sprawy nie wpłynął dowód, aby opłata za wpis od skargi została uiszczona.
W tych okolicznościach skarga, której brak formalny nie został w terminie uzupełniony, podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 220 § 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Pierwszy z wymienionych przepisów mówi bowiem, że sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA