fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Ściągawka dla wójta i radnego

Fotorzepa
To nie będzie łatwy rok dla samorządowców. Od samego początku trzeba się zmierzyć z koniecznością realizacji nowej ustawy o finansach publicznych. Koniec roku to z kolei kampania i wybory
Ostatni rok kadencji i atmosfera zbliżających się wyborów samorządowych nie sprzyjają realizacji obowiązków nałożonych na ubiegających się o reelekcję wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz radnych.
W tym roku będzie im jednak trudniej niż dotychczas, a wpływ na to ma konieczność realizowania nowej, uchwalonej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=BE25FDB3835BBAACA5AFAB75036EBCB1?id=325303]27 sierpnia 2009 r., ustawy o finansach publicznych[/link] oraz wielu innych regulacji, które zmieniają zasady gospodarowania finansami gmin, powiatów i województw.
Jak zatem pogodzić obowiązki z przygotowaniami do zbliżającej się kampanii?
Najlepiej zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem terminarz prac samorządowych organów. Oto ściągawka, która może się okazać przydatna.
[srodtytul]Uchwalenie budżetu i jego wykonanie[/srodtytul]
[b]31 stycznia 2010 r.[/b] Ten termin nie wymaga chyba przypominania. Jest to data, do której powinno nastąpić podjęcie uchwały budżetowej.
Dlaczego? Wyjaśnia to art. 240 ust. 3 nowej ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym niepodjęcie takiej uchwały w tym terminie powoduje, że budżet spóźnialskiej jednostki samorządu terytorialnego ustalony zostanie przez właściwą regionalną izbę obrachunkową.
Zarząd powiatu (województwa), wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ciągu trzech tygodni, licząc od dnia uchwalenia budżetu (art. 249 ust. 1 nowej ustawy o finansach publicznych mówi o 21 dniach), powinni:
- przekazać podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu,
- opracować plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w odrębnych ustawach, przyjmując jako podstawę tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.
Skoro ostatecznym terminem uchwalenia budżetu jest [b]31 styczni[/b]a, to wymienione czynności powinny zostać dokonane przez organy wykonawcze najpóźniej właśnie do [b]21 lutego[/b].
[srodtytul]Sprawozdania za 2009 rok[/srodtytul]
Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie [b]do 20 marca[/b], organowi stanowiącemu gminy, powiatu, województwa:
- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki w 2009 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek podległych w 2009 r. (organ wykonawczy powinien je otrzymać najpóźniej [b]28 lutego[/b]).
W tym samym terminie sprawozdanie z wykonania budżetu należy przesłać właściwej regionalnej izbie obrachunkowej.
Co prawda z art. 267 nowej ustawy wynika, że sprawozdanie z wykonania budżetu należy przedłożyć do 31 marca, ale zgodnie z art. 121 ust. 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C8A9E0B845D1FC0678A389C26695805C?id=325301&tresc=1&wid=338174#R.2.2.]ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych do sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2009 zastosowanie ma art. 199 ustawy z 2005 r.[/link], nakładający na organy wykonawcze obowiązek sporządzenia i przedłożenia sprawozdań właśnie do 20 marca.
[srodtytul]Fundusz sołecki[/srodtytul]
[b]Do 31 marca[/b] rady gmin powinny zadecydować o wyodrębnieniu w budżecie gminy na 2011 r. środków stanowiących fundusz sołecki. Oznacza to konieczność podjęcia uchwały, w której na utworzenie takiego funduszu wyrażą zgodę lub jej odmówią.
Gdy decyzja rady w tej sprawie jest pozytywna, sołectwo zainteresowane przyznaniem w 2011 r. środków z tego funduszu obowiązane jest złożyć wójtowi wniosek, o którym mowa w art. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F1321B61DC48DB39D11261C1A885039D?id=306132]ustawy z 20 lutego 2009 r.[/link] Składa się go do 30 września.
Jeżeli spełnia on określone w ustawie o funduszu sołeckim wymagania, wójt wniosek uwzględnia w przygotowywanym na 2010 r. projekcie budżetu. Ostateczną decyzję o przyznaniu sołectwu środków podejmuje rada, uchwalając budżet na 2011 r.
[srodtytul]Absolutorium i oświadczenia[/srodtytul]
To kolejna ważna data w kalendarzu każdego samorządowca. Jest to bowiem ostateczny termin, w którym właściwe rady (sejmiki) powinny rozpatrzyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. oraz podjąć uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu (województwa) oraz wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
Pamiętać również należy, że [b]30 kwietnia[/b] upływa termin na złożenie przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, radnych, sekretarzy i skarbników, członków zarządów powiatów i województw oraz inne zobowiązane osoby oświadczeń majątkowych według stanu na 31 grudnia 2009 r.
To niejedyne oświadczenia, jakie w tym roku będą musieli złożyć samorządowcy, którzy swe funkcje pełnią kadencyjnie.
Przepisy ustaw ustrojowych (o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa) nakładają bowiem na nich obowiązek złożenia takich oświadczeń również na koniec kadencji. Składa się je dwa miesiące przed upływem kadencji.
Ponieważ obecna kończy się 12 listopada 2010 r., to stosowne oświadczenia powinny zostać złożone [b]do 12 września[/b].
[srodtytul]Finanse są jawne[/srodtytul]
Zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 pkt 2 nowej ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do 31 maja do publicznej wiadomości informację obejmującą m.in.:
- dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2009 r., w tym kwotę deficytu albo nadwyżki,
- kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,
- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
Pamiętać także należy o przedstawianiu do publicznej wiadomości kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu w 2010 r.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 publikuje się je do końca miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, czyli [b]do 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października i 31 stycznia 2011 r.[/b] (informacja za IV kwartał 2010 r.).
[srodtytul]Trzeba jeszcze przygotować projekt[/srodtytul]
W tym roku warto jak najwcześniej zabrać się do przygotowywania projektu budżetu na 2011 r. Trzeba go bowiem uchwalić [b]do 31 grudnia[/b], a przecież po drodze mamy wybory, które najprawdopodobniej odbędą się w listopadzie.
Nowo wybrane rady i sejmiki mogą mieć zatem problem z podjęciem stosownych uchwał, nawet w dodatkowym terminie, który upływa [b]31 stycznia 2011 r.[/b]
Pamiętać również należy o uchwaleniu stawek podatków lokalnych, które będą obowiązywały w 2011 r. Jeżeli stosowne uchwały nie zapadną, to obowiązywać będą stawki uchwalone na 2010 r.
[ramka][b]14 listopada to najwcześniejszy możliwy termin wyborów[/b]
Datę wyborów samorządowych określa prezes Rady Ministrów, wydając w tej sprawie rozporządzenie.
Jak wynika z art. 25 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3AE9ACA1DEFB0ADD2B3996619D022994?id=170645]ustawy z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw[/link], zarządza się je nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji, powinno to zatem nastąpić do 13 października 2010 r.
Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni po upływie kadencji.
Pierwszym takim dniem jest niedziela przypadająca na 14 listopada, ostatnim zaś niedziela przypadająca na 9 stycznia 2011 r. [/ramka]
[ramka] [b]Zobacz także: [link=http://www.rp.pl/temat/384153.html]Kalendarz samorządowca 2010-2011[/link][/b][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA