fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Uzyskanie negatywnej oceny wolno skarżyć do sądu

Fotorzepa
Pracownikowi samorządowemu od dokonanej oceny przysługuje odwołanie do kierownika jednostki, w której jest zatrudniony. Ma na to siedem dni
Zasady przeprowadzania ocen określają przepisy obowiązującej od roku [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292862]ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458 ze zm.)[/link]. Podlegają im osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych oraz kierowniczych stanowiskach urzędniczych. Ocenę przeprowadza się nie rzadziej niż raz na dwa lata i nie częściej niż raz na sześć miesięcy.
Dokonuje jej bezpośredni przełożony pracownika samorządowego. Celem tej okresowej weryfikacji jest sprawdzenie, jak pracownik wywiązuje się z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz tych, o których mowa w art. 24 i art. 25 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.
[srodtytul]Trzeba doręczyć[/srodtytul]
Wynik oceny okresowej bezpośredni przełożony jest obowiązany doręczyć niezwłocznie zarówno pracownikowi, jak i kierownikowi jednostki, w której urzędnik jest zatrudniony. Taki wymóg wynika wprost z art. 27 ust. 4 omawianej ustawy.
Doręczenie wyników zarówno zainteresowanemu, jak i kierownikowi zatrudniającej go jednostki jest bardzo istotne. Jak bowiem wynika z ust. 5 omawianego artykułu, [b]to właśnie do kierownika przysługuje pracownikowi samorządowemu odwołanie od dokonanej przez bezpośredniego przełożonego oceny okresowej.[/b] Odwołanie urzędnik powinien wnieść w terminie siedmiu dni, licząc od dnia, w którym ocena została mu doręczona.
[srodtytul]Dwie różne instytucje[/srodtytul]
Sytuację, w której ponowną ocenę pracownika przeprowadza się na skutek wniesionego przez niego odwołania, należy odróżnić od tej, o której mowa w art. 27 ust. 8 ustawy o pracownikach samorządowych. Pracownikowi samorządowemu przysługuje bowiem prawo do odwołania się od każdej oceny, a nie tylko od oceny negatywnej.
Natomiast wspomniany przepis art. 27 ust. 8 wyraźnie wskazuje na konieczność przeprowadzenia ponownej oceny pracownika zawsze wtedy, gdy pierwotna zakończyła się dla niego wynikiem negatywnym.
W takim przypadku drugą ocenę – nazwijmy ją weryfikacyjną – przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej.
Konsekwencją uzyskania przez urzędnika ponownej oceny negatywnej jest obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z zachowaniem okresów wypowiedzenia.
[srodtytul]Skutki odwołania[/srodtytul]
Złożone w ustawowym terminie odwołanie kierownik jednostki zatrudniającej pracownika, np. wójt w urzędzie gminy, powinien rozpatrzyć w terminie 14 dni. Jeżeli uzna, że nie zasługuje ono na uwzględnienie, to odwołanie oddala.
Jeżeli natomiast stwierdzi, że wystawiona pracownikowi ocena jest krzywdząca, to może ją zmienić albo zarządzić przeprowadzenie ponownej weryfikacji pracownika.
Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, że jeżeli [b]pracownik urzędu gminy złożył odwołanie od oceny innej niż negatywna, to w sytuacji, w której wójt zarządzi dokonanie ponownej oceny tego pracownika, może ona zostać przeprowadzona w terminie krótszym niż określony w art. 27 ust. 8 ustawy o pracownikach samorządowych.[/b]
[ramka][b]Przykład[/b]
Dwóch gminnych urzędników: pan Iksiński i Igrekowski, otrzymało negatywną ocenę okresową. Iksiński odwołanie złożył, a Igrekowski nie.
W pierwszym wypadku wójt może odwołanie uwzględnić i albo ocenę zmienić, albo zarządzić jej powtórzenie (w terminie wyznaczonym nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia zakończenia tej, od której Iksiński się odwołał).
Może również odwołanie odrzucić.
W takiej sytuacji nasz urzędnik i tak zostanie ponownie zweryfikowany w trybie art. 27 ust. 8 ustawy o pracownikach samorządowych.
Ponowna weryfikacja przeprowadzona zgodnie z przytoczonym przepisem nie ominie również Igrekowskiego, który od oceny się nie odwoływał.[/ramka]
[srodtytul]Roszczenie ze stosunku pracy[/srodtytul]
Choć przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie przewidują takiej możliwości, lokalni urzędnicy mogą się odwołać od negatywnej oceny przełożonego także do sądu.
Takie stanowisko zajął [b]Sąd Najwyższy w wyroku z 4 lutego 2009 r., II PK 226/08. [/b]
W uzasadnieniu tego orzeczenia SN podniósł, że z art. 2 kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) wynika, że droga sądowa jest dopuszczalna w sprawach cywilnych, jeżeli do ich rozpoznania właściwe są sądy. Pojęcie spraw cywilnych zostało zdefiniowane w art. 1 k.p.c.
Chodzi tu zarówno o sprawy cywilne w znaczeniu materialnym (wynikające ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy), jak i sprawy cywilne w znaczeniu formalnym (niewynikające ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego lub prawa pracy, podlegające jednak załatwieniu według przepisów kodeksu postępowania cywilnego, jak np. sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych).
Sąd podkreślił, że w świetle przytoczonych przepisów [b]nie budzi wątpliwości to, że źródłem skierowanego do sądu roszczenia o zmianę negatywnej oceny wystawionej pracownikowi samorządowemu jest stosunek pracy. [/b]
Sąd podkreślił ponadto, że brak w ustawie o pracownikach samorządowych regulacji, jaka znalazła się w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=179AB03E47A89BA563931FA6DC6A25E4?n=1&id=293420&wid=327879]ustawie o służbie cywilnej[/link] (w art. 53 ust. 4 – w razie nierozpatrzenia sprzeciwu w terminie albo nieuwzględnienia sprzeciwu od oceny okresowej urzędnik służby cywilnej może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji dyrektora generalnego urzędu, się odwołać do sądu pracy), nie jest zatem argumentem przemawiającym za niedopuszczalnością drogi sądowej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA