fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Jubileuszówka za długoletni trud

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Nazwa tego świadczenia jest myląca, bo ma ono charakter obligatoryjny, roszczeniowy i zostało ściśle uregulowane w przepisach
Nauczycielowi należy się nagroda jubileuszowa w wysokości:
- 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego za 20 lat pracy,
- 100 proc. – 25 lat pracy,
- 150 proc. – 30 lat pracy,
- 200 proc. – 35 lat pracy,
- 250 proc. – 40 lat pracy.
[srodtytul]Jak ustalać liczbę lat[/srodtytul]
Do stażu warunkującego nabycie nagrody wliczamy – zgodnie z rozporządzeniem o nagrodach jubileuszowych – wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Chodzi tu oczywiście o zakończone okresy pracy w ramach stosunku pracy. Wyłączamy zatrudnienie na umowach cywilnych, jak zlecenie, o dzieło, chałupnictwo i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
Nie ograniczamy się wyłącznie do pracy w charakterze nauczyciela, lecz sumujemy wszystkie zakończone okresy pracy. Nie możemy jednak powielać okresów równoczesnego zatrudnienia. W takiej sytuacji do stażu jubileuszowego przyjmujemy jeden z nich.
[b]Przykład 1[/b]
Pani Fryderyka jest nauczycielką zatrudnioną w dwóch szkołach: w podstawowej od 11 lat na 6/18 etatu i w gimnazjum od 5 lat na 10/18 etatu.
Zanim podjęła pracę w szkole podstawowej, miała dziewięć lat okresów uprawniających do jubileuszówki. W szkole podstawowej nabywa więc prawo do niej po 11 lat pracy, w wysokości 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego (9 lat zakończonych okresów zaliczanych + 11 lat pracy w szkole).
W gimnazjum nie uzyskała jeszcze tego świadczenia ze względu na zbyt krótki staż (9 lat zakończonych okresów zaliczanych + 5 lat zatrudnienia w gimnazjum).
Dostanie ją tu dopiero po przepracowaniu kolejnych sześciu lat. Do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej w gimnazjum nie wolno jej bowiem doliczyć okresu zatrudnienia w szkole ze względu na zakazy uwzględniania zatrudnienia niezakończonego i jednoczesnego (§ 1 rozporządzenia o nagrodach jubileuszowych).
[srodtytul]Kiedy będą pieniądze[/srodtytul]
Nauczyciel nabywa prawo do jubileuszówki w dniu, w którym – biorąc pod uwagę staż jubileuszowy i obecne zatrudnienie – upływa okres uprawniający do tej należności.
Jeśli przy podejmowaniu pracy w danej placówce wykazał już np. 6,5 roku okresów zaliczanych na poczet jubileuszówki, otrzyma ją po przepracowaniu w niej 13,5 roku.
Podstawę wymiaru nagrody stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia do niej prawa, a jeśli jest to korzystniejsze, to w dniu jej wypłaty.
[b]Uwaga![/b] Gdy nauczyciel uzyskał prawo do nagrody będąc zatrudnionym w innym wymiarze zajęć niż w dniu jej wypłaty, decyduje chwila nabycia prawa. Nawet jeśli pogarsza to jego pozycję, bo w dniu wypłaty nagroda okazuje się znacznie niższa.
Zainteresowany musi udowodnić swoje uprawnienie do tego świadczenia, jeśli nie da się go wywieść z jego akt osobowych. Inaczej nie dostanie nagrody lub wyższej stawki.
[srodtytul]Jak obliczyć wysokość[/srodtytul]
Nagrodę jubileuszową liczymy jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Do podstawy jej wymiaru przyjmujemy więc składniki określone w rozporządzeniu urlopowym, a następnie stosujemy odpowiednią stawkę procentową (75 proc., 100 proc., 150 proc., 200 proc. i 250 proc.).
Nie ma tu potrzeby przechodzenia na stawkę nagrody za jeden dzień, a więc i dzielenia podstawy wymiaru przez 30 w placówkach feryjnych czy przez 21 w placówkach nieferyjnych [b](uchwała SN z 9 maja 2000 r., III ZP 12/00)[/b].
[ramka][b]Przykład 2[/b]
Pan Henryk jest nauczycielem zatrudnionym w wymiarze 9/18. Po ponad pięciu latach pracy w obecnej szkole nabył 20 października 2009 r. prawo do nagrody jubileuszowej za 20-lecie kariery zawodowej, 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego.
Miał jednak problem ze zdobyciem świadectwa pracy potwierdzającego dawne zatrudnienie; dostarczył je do działu kadr dopiero 10 listopada 2009 r. Od 1 listopada 2009 r. zaczął pracować na pełnym etacie (18/18), w związku z czym jego pensja zasadnicza wzrosła z 1200 zł do 2400 zł. Oprócz tego dostawał jeszcze dodatek za wysługę lat 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.
Wysokość jubileuszówki uzyskamy, licząc po kolei:
- podstawę wymiaru
Skoro dzień wypłaty jubileuszówki przypadł w trakcie zatrudnienia w wyższym wymiarze zajęć niż w dniu uzyskania uprawnienia do niej, decyduje moment nabycia prawa.
Bierzemy zatem mniejsze wynagrodzenie zasadnicze 1200 zł, bo takie obowiązywało 20 października 2009 r.
Dodajemy do niego dodatek za wysługę lat1200 zł + (1200 x 20 proc.) = 1440 zł
- nagrodę za 20 lat pracy, stosując stawkę 75 proc.
1440 zł x 75 proc. = 1080 zł [/ramka]
[srodtytul]Dla kończących karierę [/srodtytul]
Według szczególnych, korzystniejszych reguł otrzymuje nagrodę jubileuszową nauczyciel, któremu w dacie rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę brakuje mniej niż 12 miesięcy do uzyskania nagrody lub nagrody wyższego rzędu.
W takiej sytuacji jubileuszówkę dostaje on w chwili ustania zatrudnienia.
Nagroda nie przysługuje nauczycielowi, którego zatrudnienie ustaje w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne, a w ciągu 12 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy otrzymałby on kolejną jubileuszówkę.
Może on liczyć wyłącznie na odprawę pieniężną w związku z pobieraniem świadczenia kompensacyjnego (art. 87 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=394FD6E3442443A5B2CF8971D37B7B28?id=182007]Karty nauczyciela[/link]).
[srodtytul]Co po zmianie przepisów[/srodtytul]
Niekiedy przepisy zmieniają się i nakazują wliczać do stażu jubileuszowego okresy dotychczas w nim nieuwzględniane. Według § 5 ust. 1 rozporządzenia o nagrodach jubileuszowych nauczycielowi, który nabył w tych okolicznościach prawo do dwóch lub więcej świadczeń, wypłacamy jedno, najwyższe.
Jeżeli w dniu wejścia w życie odrębnych przepisów uzyskał staż jubileuszowy dłuższy od wymaganego do nagrody danego stopnia i w ciągu 12 miesięcy upłynie okres zapewniający mu jubileuszówkę wyższego rzędu, uiszczamy mu pełne świadczenie mniejsze, a po minięciu 12 miesięcy – wyrównanie do wyższego.
Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia od 1 lutego 2009 r., gdy nowe przepisy polecały wliczać do ogólnego stażu zatrudnienia pracowników wszystkich udokumentowanych przez nich okresów zatrudnienia w innych krajach u przedsiębiorców zagranicznych i to bez względu na to, czy zostały z tego tytułu opłacone w Polsce składki na Fundusz Pracy (FP).
Chodzi o znowelizowany od tej daty art. 86 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=269029]ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.)[/link].
Wcześniej, czyli przed 1 lutego 2009 r., pozwalał on na wliczanie pracy za granicą do stażu w naszym kraju pod warunkiem odprowadzenia składek na FP.
Tak samo postępujemy, gdy w dniu udokumentowania swojego prawa do nagrody jubileuszowej nauczyciel był uprawniony do jubileuszówki kolejnego szczebla albo prawo to uzyska w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
[ramka][b]Przykład 3[/b]
Pani Regina, nauczycielka, ma problem ze znalezieniem dwóch świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy. W końcu zdobyła je w archiwum państwowym i dostarczyła kadrowej 2 grudnia 2009 r. Okazało się, że po drodze przepadły jej dwie nagrody:
- za 20-lecie pracy zawodowej, 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego, do której nabyła prawo 22 listopada 2004 r.,
- za 25-lecie pracy zawodowej, 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego, do której uzyskała prawo 21 listopada 2009 r.
Powinna zatem otrzymać świadczenie korzystniejsze, czyli 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego.[/ramka]
[ramka][b]Przykład 4[/b]
Pan Leopold, nauczyciel, dowiedział się niedawno, że do stażu jubileuszowego może sobie wliczyć dziewięć lat pracy na Ukrainie, mimo że nie odprowadzał z tego tytułu składek na FP.
Dokument potwierdzający pracę na Ukrainie przedstawił w dziale personalnym szkoły 27 listopada 2009 r. Razem z ponad 15 latami okresów zaliczanych do stażu jubileuszowego daje mu to łącznie 24 lata tego stażu. Okazało się, że 13 kwietnia 2010 r. nabędzie on prawo do nagrody za 25 lat kariery.
W związku z tym dyrektor powinien mu uiścić pod koniec listopada 2009 r. jubileuszówkę za 20-lecie pracy zawodowej, a 13 kwietnia 2010 r. – różnicę między tym świadczeniem a wyższym (25 proc. wynagrodzenia miesięcznego).[/ramka]
[srodtytul]Wszystkim jednakowo [/srodtytul]
Opisane zasady przyznawania i wypłacania jubileuszówek dotyczą wszystkich nauczycieli, bez względu na:
- podstawę zatrudnienia (umowa o pracę – mianowanie),
- sektor funkcjonowania pracodawcy (szeroko pojęta administracja rządowa – samorząd),
- rodzaj placówki go zatrudniającej (feryjna – nieferyjna).
[ramka][b]Stan nieczynny[/b]
Nauczyciel może przejść w stan nieczynny dopiero po otrzymaniu wypowiedzenia stosunku pracy w związku z częściową likwidacją szkoły, zmianami organizacyjnymi powodującymi zmniejszenie liczby oddziałów lub modyfikacjami planu nauczania uniemożliwiającymi jego dalsze zatrudnianie w pełnym wymiarze zajęć.
W takiej sytuacji zatrudnionemu w placówce dyrektor wręcza trzymiesięczne wymówienie tak, by upłynęło z końcem roku szkolnego, a w jednostce nieferyjnej i placówce kształcenia ustawicznego – w dowolnym momencie.
Od chwili doręczenia wypowiedzenia nauczyciel ma 30 dni na złożenie pisemnego wniosku o przeniesie go w stan nieczynny. Po upływie sześciu miesięcy stanu nieczynnego stosunek pracy po prostu wygasa.
Za czas stanu nieczynnego nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń pracowniczych. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA