fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Więcej uprawnień dla ofiar błędów medycznych

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Jawność spraw przed sądami lekarskimi, prawa stron dla poszkodowanych pacjentów – wprowadza ustawa o izbach lekarskich
Zawarta w niej obszerna regulacja działania korporacyjnego sądownictwa lekarskiego opiera się na procedurze karnej.
[srodtytul]Gwarancje dla pokrzywdzonych[/srodtytul]
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335520]Ustawa[/link] wzmacnia pozycję poszkodowanego pacjenta, który zechce dochodzić odpowiedzialności lekarza przed samorządowym sądem dyscyplinarnym. Zawiera wiele nowych uprawnień i gwarancji praw, które dotychczasowe przepisy ograniczały do złożenia skargi i udziału w pierwszej instancji postępowania w roli świadka.
Teraz pokrzywdzony, którego dobro zostało naruszone lub zagrożone przez przewinienie lekarza, może być stroną w sprawie. Co za tym idzie – brać w niej aktywny udział, składać wnioski dowodowe, przeglądać akta sprawy itp. Może ustanowić nawet dwóch reprezentujących go pełnomocników (spośród lekarzy, adwokatów lub radców prawnych). W razie śmierci jego prawa w postępowaniu będą mogły przejść na najbliższych.
W ustawie znajdują się również rozwiązania poprawiające sprawność postępowań dyscyplinarnych. [b]Jeśli np. obwiniony lub jego obrońca nie stawi się na sprawę bez wcześniejszego usprawiedliwienia, będzie się ona toczyć pod ich nieobecność.[/b]
Wprowadza się terminy dla postępowań wyjaśniających: okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej będzie musiał je zakończyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia uzyskania informacji o popełnieniu przewinienia. Rzecznik naczelny będzie mógł je przedłużyć o kolejne pół roku, a Naczelny Sąd Lekarski – o dalszy, ale konkretnie określony czas.
Strony mają prawo złożyć do naczelnego rzecznika zażalenie na przewlekłość postępowania rzecznika okręgowego. Naczelny będzie mógł sprawę od niego przejąć, wyznaczyć termin załatwienia albo dać mu wytyczne, jak to zrobić, bądź też przekazać ją innemu rzecznikowi.
[srodtytul]Tajne tylko wyjątkowo[/srodtytul]
Gdy dowody zebrane w postępowaniu będą przemawiać za tym, że lekarz popełnił ciężkie przewinienie, które wskazuje, iż wykonywanie przezeń zawodu zagraża pacjentom, sąd lekarski na wniosek rzecznika będzie mógł tymczasowo zawiesić mu prawo wykonywania zawodu albo konkretnych czynności.
Ważną nowością jest wprowadzenie powszechnej jawności rozpraw przed sądem lekarskim (dotychczas były jawne tylko dla członków samorządu lekarskiego). Sąd będzie mógł utajnić rozprawę wyjątkowo, w ściśle określonych wypadkach: [b]aby zachować tajemnicę lekarską, nie naruszyć spokoju publicznego, ochronić dobre obyczaje, ważny interes państwa lub prywatny.[/b] Jawne będzie także ogłoszenie orzeczenia; decyzją sądu, jako dodatkowa kara za najcięższe przewinienia, będzie ono mogło być także publikowane w biuletynie okręgowej izby lekarskiej.
Ustawa przewiduje, iż od prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego (II instancja) można wnosić kasację do Sądu Najwyższego.
Naczelna Rada Lekarska będzie prowadzić rejestr ukaranych lekarzy jawny dla tych, którzy wykażą, że mają interes prawny w zajrzeniu do niego.
[i]Podstawa prawna:
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335520]ustawa z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA