fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca

Inwestycje w kapitał ludzki w czasie kryzysu

Dzięki funduszom europejskim możemy skutecznie walczyć ze spowolnieniem gospodarczym
Wsparcie dla podejmujących pracę poza miejscem zamieszkania, dodatki do pensji, szybsze rozpatrywanie wniosków czy zwiększenie limitu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw to kolejny etap działań antykryzysowych podjętych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Kapitał ludzki”. Pozwolą zasilić gospodarkę kwotą około 700 mln zł.
Przygotowany pakiet rozwiązań pomoże złagodzić skutki dekoniunktury oraz umożliwi szybsze i skuteczniejsze reagowanie na zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej. To również szansa dla samorządów, by niwelować negatywne procesy zachodzące na rynku pracy w swoim regionie.
[srodtytul]Co się zmieni[/srodtytul]
Do najważniejszych propozycji należy wypłacanie jednorazowych dodatków relokacyjnych na pokrycie kosztów dojazdów lub osiedlenia się w nowym miejscu po znalezieniu nowej pracy w odległości przekraczającej 50 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania. Wsparcie dla osób, które straciły pracę nie z własnej winy, będzie sześciokrotnością zasiłku dla bezrobotnych, czyli wyniesie ok. 3310,8 zł. Planuje się, że dodatki te będą wypłacane od lipca tego roku. Aby uniknąć nadużyć, świadczenie będą mogły otrzymać osoby, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku będzie musiała również przedstawić dokument potwierdzający minimum trzymiesięczny okres zatrudnienia w nowej pracy. Warto pamiętać, że dodatek ten nie będzie jednak stanowił samodzielnej formy wsparcia. Warunkiem jego przyznania będzie przystąpienie do projektu realizowanego w ramach PO KL w zakresie aktywizacji zawodowej.
[srodtytul]Dopłaty do pensji[/srodtytul]
Planujemy również wypłacanie dodatków kompensacyjnych osobom, które przy zmianie pracy otrzymały mniejsze wynagrodzenie. Z funduszy unijnych będzie można pokryć równowartość trzykrotnej kwoty różnicy między poprzednią (wyższą) a obecną (niższą) płacą brutto otrzymywaną przez pracownika – maksymalnie 4 tys. zł. Dodatek ten, podobnie jak dodatek relokacyjny, będzie przyznawany tylko osobie uczestniczącej w projekcie realizowanym w ramach PO KL.
Dla pracowników zagrożonych bezrobociem lub tych, którzy już utracili pracę, przewidziane są również inne możliwości wsparcia. Z programu „Kapitał ludzki” finansowane będą specjalistyczne szkolenia dla wysoko wykwalifikowanych pracowników zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy – to pierwsze tego typu wsparcie dla osób z wyższym wykształceniem. Dodatkowo przedsiębiorcy oraz ich pracownicy będą mieli lepszy dostęp do pomocy szkoleniowej dzięki planowanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach POKL.
Nowelizacja ta wprowadzi możliwość udzielania pomocy de minimis na szkolenia, a to zwolni przedsiębiorców z obowiązku wnoszenia wkładu prywatnego. Przygotowywane są również dwa rozporządzenia umożliwiające udzielanie przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej zwiększonej pomocy publicznej (do 500 tys. euro).
[srodtytul]Dotacje na firmę[/srodtytul]
Z kolei szansą dla osób bezrobotnych oraz zwalnianych jest wsparcie udzielane w ramach działania 6.2. na rozpoczęcie działalności gospodarczej – pomoc polega nie tylko na jednorazowym grancie do wysokości 40 tys. zł, ale równocześnie szkoleniach i doradztwie. Jednocześnie w ramach poddziałania 8.1.2. możliwe będzie przyznawanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej pracownikom objętym programem zwolnień monitorowanych. Aby skutecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom spowolnienia gospodarczego, planowane jest również uruchomienie systemowych projektów „szybkiego reagowania”, których realizatorem będzie PARP lub samorządy województw. Działaniom MRR towarzyszyć będzie kampania informacyjna, dzięki której osoby potencjalnie zagrożone zyskają wiedzę o tym, gdzie i jak można uzyskać pomoc.
Ostateczny kształt wsparcia zostanie określony w maju.
[i]Jarosław Pawłowski, wiceminister w MRR[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA