fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

O ulgach gmina informuje w roku ich udzielenia

Skutki finansowe wynikające z decyzji w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności gminnych danin powinny być wykazywane za kolejne okresy sprawozdawcze w roku, w którym została wydana decyzja
Gminy obowiązane są na mocy rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej sporządzać odpowiednie sprawozdania budżetowe. Jednym z nich jest sprawozdanie Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych JST. W kolumnie „Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej, obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności” wykazuje się kwoty dotyczące skutków decyzji organów podatkowych za okres sprawozdawczy. Skutki te, wydane na podstawie decyzji organów podatkowych, mogą dotyczyć zarówno zaległych, jak i bieżących należności.
W sytuacji podjęcia przez organ podatkowy decyzji o odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty zapłaty podatku bądź zaległości podatkowej skutki finansowe wynikające z tych decyzji powinny być wykazywane za kolejne okresy sprawozdawcze w roku, w którym została wydana decyzja. Ponadto dane te nie muszą wynikać z rejestru przypisów i odpisów. Należy również zaznaczyć, że w zakresie skutków finansowych wykazaniu podlegają również odsetki za zwłokę.
[ramka][b]Przykład[/b]
Wójt gminy wydał w grudniu 2008 r. podatnikowi decyzję, w której zaległy podatek za 2007 r. w kwocie 4000 zł rozłożył na cztery raty z następującymi terminami płatności:
I rata 31 stycznia 2009 r. 1000 zł
II rata 28 lutego 2009 r. 1000 zł
III rata 31 marca 2009 r. 1000 zł
IV rata 30 kwietnia 2009 r. 1000 zł
W sprawozdaniu budżetowym Rb-27s sporządzonym na 31 grudnia 2008 r. został wykazany skutek z tytułu rozłożenia na raty podatku w kwocie 4000 zł.
Natomiast w sprawozdaniu za I kwartał 2009 roku skutek dotyczący decyzji z przykładu nie podlega już wykazaniu, ponieważ zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdania skutki finansowe wykazuje się wyłącznie w roku, w którym została wydana decyzja, czyli w naszym przypadku w roku 2008.[/ramka]
[i]Podstawa prawna: [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6F7729DA16625418F1D4287BAD9BE34D?id=182186]rozporządzenie ministra finansów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (DzU nr 115, poz. 781 ze zm.)[/link].[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA