fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Jak utworzyć fundusz sołecki

Rzeczpospolita
O tym, czy w danej gminie zostanie utworzony fundusz sołecki, decyduje rada, od której zgody zależy wyodrębnienie środków w budżecie na ten cel
[b]Rozwiązanie takie przewiduje ustawa o funduszu sołeckim, która 1 kwietnia 2009 r. weszła w życie[/b].
O wydzieleniu w budżecie gminy środków na fundusz rozstrzyga właściwa rada do końca marca roku poprzedzającego rok budżetowy. W 2009 r. czas na podjęcie stosownej uchwały gminy mają do końca czerwca.
[srodtytul]Nie jest celowym[/srodtytul]
Art. 1 ust. 2 ustawy z 20 lutego 2009 r. mówi wprost – to nie jest fundusz celowy w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Środki na nim zgromadzone przeznacza się przede wszystkim na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, pod warunkiem że są one zgodne ze strategią rozwoju gminy. Ponadto ze środków funduszu można pokrywać wydatki na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej.
Ustawodawca określił również wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Oblicza się je według specjalnego wzoru. [b]Informację o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwo wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje sołtysom najpóźniej do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy.[/b] Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, że rada gminy ma kompetencję zwiększyć środki funduszu ponad wysokość obliczoną według ustawowego wzoru. Jednakże tych środków nie wlicza się do wydatków wykonanych, od których przysługuje częściowy zwrot z budżetu państwa.
Ponadto trzeba zwrócić uwagę na fakt, że środki funduszu niewykorzystane w danym roku budżetowym wygasają z jego upływem.
[srodtytul]Refundacja z budżetu państwa[/srodtytul]
Część wydatków wykonanych w ramach funduszu refunduje gminom budżet centralny. Następuje to w formie dotacji. Zwrot obejmuje wydatki wykonane w roku poprzedzającym rok budżetowy.
Wydatki wykonane w ramach funduszu podlegają zwrotowi w następującej wysokości:
- 30 proc. wykonanych wydatków – dla gmin, w których Kb, jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju;
- 20 proc. wykonanych wydatków – dla gmin, w których Kb wynosi od 100 proc. do 120 proc. średniego Kbk w skali kraju;
- 10 proc. wykonanych wydatków – dla gmin, w których Kb jest większe od 120 proc. średniego Kbk w skali kraju;
– gdzie Kbk oznacza średnią kwotę bazową w kraju obliczoną dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, ujętych w rejestrze terytorialnym, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej.
[srodtytul]Przekazane na wniosek[/srodtytul]
Aby sołectwo mogło skorzystać z przysługujących mu środków, musi złożyć w tej sprawie stosowny wniosek. Uchwala go zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Powinien on przede wszystkim wskazywać, jakie przedsięwzięcia są przewidziane do realizacji na terenie sołectwa. Należy również oszacować ich koszty. Pamiętać również należy, aby wniosek został odpowiednio uzasadniony.
Wniosek trafia do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) za pośrednictwem sołtysa. Powinno to nastąpić najpóźniej 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Należy go bowiem uwzględnić w projekcie budżetu na rok następny.
Wniosek może zostać przez wójta odrzucony, jeżeli nie spełnia warunków formalnych, w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Z kolei sołtys może również w terminie siedmiu dni od uzyskania informacji o odrzuceniu wniosku podtrzymać go, kierując do rady gminy za pośrednictwem wójta. Rozstrzygnięcie w sprawie podtrzymanego wniosku rada gminy wydaje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Decyzja rady w tej sprawie jest dla wójta wiążąca. Rada gminy nie może uwzględnić wniosku zakładającego realizację zadań innych niż służących poprawie warunków życia mieszkańców albo niezgodnych ze strategią rozwoju gminy.
[i]Podstawa prawna:
– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5CEA9F66AAEFBB65F71BC268A9F8A502?id=306132]ustawa z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (DzU nr 52, poz. 420)[/link][/i]
[ramka][b]Jak oblicza się środki[/b]
[i][link=http://www.rp.pl/galeria/0,1,285108.html]zobacz wzór[/link][/i]
[b]Poszczególne symbole oznaczają:[/b]
[b]F[/b] – wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb;
[b]Lm[/b] – liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru stałych mieszkańców;
[b]Kb[/b] – kwotę bazową – obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA