fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Dyrektor domu pomocy społecznej tylko ze stażem i specjalizacją

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Dyrektor domu pomocy społecznej musi być wybrany w drodze konkursu i spełniać wymagania ustawowe
[b]Wojewódzki Sąd Administracyjny (sygn. III SA/Lu 413/08)[/b] w Lublinie, do którego poskarżył się zarząd powiatu, podzielił stanowisko wojewody i oddalił skargę.
Zarząd powiatu w Łukowie, gdy z przyczyn formalnych nie rozstrzygnął konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej w Ryżkach, powierzył na dwa lata pełnienie tych obowiązków wskazanej osobie. Argumentował, że gwarantuje ona uspokojenie skonfliktowanej załogi, ponadto pozostawienie placówki bez dyrektora zdestabilizowałoby jej funkcjonowanie i naraziło na niebezpieczeństwo pensjonariuszy.
Uchwałę zakwestionował wojewoda lubelski, stwierdzając w rozstrzygnięciu nadzorczym jej nieważność. Uzasadnił, że osoba, której zarząd powiatu powierzył pełnienie obowiązków dyrektora DPS, nie spełnia kryterium określonego w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Przepis ten nakłada na osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej obowiązek posiadania co najmniej trzyletniego stażu pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacji w jej organizacji. Tymczasem osoba wskazana w uchwale nie przepracowała w pomocy społecznej trzech lat. Nie może więc pełnić funkcji dyrektora DPS.
Brzmienie przepisu art. 122 ust. 1 jest kategoryczne. Nie wprowadza żadnych odstępstw w tej materii i wprost z jego sformułowania wynika, że kierownikiem domu pomocy społecznej może być wyłącznie osoba spełniająca przytoczone warunki.
Ponadto, zdaniem wojewody, zarząd powiatu nie miał podstaw prawnych do powierzenia obowiązków dyrektora DPS wskazanej przez siebie osobie w razie bezskuteczności naboru na to stanowisko.
W przeciwieństwie do regulacji zawartych w ustawie o systemie oświaty oraz w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej (wprowadzają taką możliwość) ani ustawa o pracownikach samorządowych, ani ustawa o pomocy społecznej nie zawiera przepisów, które rozstrzygałyby kwestie dotyczące kierowania domem pomocy społecznej do czasu wyłonienia w obligatoryjnym konkursie kandydata, który spełnia ustawowe wymagania.
Wojewoda uważa, że nie jest to wynik luki w prawie (tak jak podnosił to zarząd powiatu), ale przeciwnie, wyraz bezwzględnego charakteru zasady sformułowanej w art. 3a ustawy o pracownikach samorządowych w odniesieniu do zatrudniania kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Gdyby ustawodawca dopuszczał powierzenie obowiązków dyrektora DPS, sformułowałby to wyraźnie w przepisach.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA