fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Spółka rozliczy w kosztach wydatki na procedurę goodwill

www.sxc.hu
Naprawa samochodów może być rozliczona w rachunku podatkowym firmy, gdy jest realizowana w okresie gwarancji. Dotyczy to również akcji serwisowej przeprowadzanej później, jeśli stanowi ona element strategii marketingowej przyjętej przez całą grupę.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 10 kwietnia 2015 r. (I SA/Wr 39/15).

Spółka produkuje silniki do samochodów. W ramach usuwania wad silników przeprowadza procedury standardowe w okresie gwarancji oraz procedury niestandardowe poza tym okresem. W ramach procedur niestandardowych spółka przeprowadza akcje serwisowe odbywające się podczas specjalnych kampanii oraz stosuje procedury goodwill po okresie gwarancji. Spółka zwróciła się do organu podatkowego o potwierdzenie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych materiałów i wartości prac w ramach tych procedur do kosztów uzyskania przychodów.

W ocenie fiskusa koszty ponoszone w ramach procedury standardowej oraz w ramach akcji serwisowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, natomiast wydatków ponoszonych w ramach procedur goodwill nie można do nich zaliczyć. W ocenie organu koszty te można uznać za reprezentację, gdyż ich celem jest wykreowanie pozytywnego wizerunku spółki.

Spółka wniosła skargę do WSA we Wrocławiu. Wskazała, że wszystkie wydatki są ponoszone w celu osiągnięcia, zachowania i zabezpieczenia przychodów, a w ramach procedur niestandardowych związane są z polityką marketingową grupy, w której działa.

Sąd uchylił interpretację. W jego ocenie organ nie odniósł się do całości stanu faktycznego, z którego wynikało, że spółka działa w ramach grupy i budowanie wizerunku odnosi się do całej grupy. Sąd podkreślił, że w przedstawionym stanie faktycznym nie można mówić o kosztach reprezentacji, gdyż muszą to być koszty, których jedynym celem jest budowanie wizerunku. Spółka wykazała natomiast, że jest to element strategii marketingowej, a celem ponoszenia tych wydatków jest zarówno utrzymanie klientów, jak i uzyskiwanie przychodów.

—Paula Bocer, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte

Komentarz eksperta

Marcin Mroczek, starszy menedżer w poznańskim biurze Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.

Z uwagi na brak definicji pojęcia „reprezentacja" w ustawach o podatkach dochodowych władze skarbowe oraz sądy administracyjne często prezentowały niejednolite podejście w podobnych stanach faktycznych. Cenne wskazówki w zakresie sposobu interpretacji tego pojęcia zostały zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 czerwca 2013 r. (II FSK 702/11), zgodnie z którym „celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest właśnie wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny. Wymienienie jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, iż wydatki te zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie są one kosztami jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny. Kwalifikacja każdego przypadku powinna być odrębna, uzależniona od jego okoliczności".

W komentowanym wyroku przedmiotem sporu były świadczenia, które klient otrzymuje poza obowiązkami wynikającymi z udzielonej gwarancji, niejako z dobrej woli świadczącego. W tym kontekście nie jest zrozumiałe, dlaczego organ podatkowy w wydanej interpretacji przyjął odmienne traktowanie świadczeń udzielanych w ramach akcji serwisowych i świadczeń poza tymi akcjami (jedyna różnica to krąg adresatów świadczeń). Przypuszczalnie budowa pozytywnego wizerunku nie jest jedynym celem działań podejmowanych w ramach polityki goodwill tego podatnika, gdyż oprócz wizerunku rzetelnego dostawcy, nieunikającego odpowiedzialności za swój produkt i dbającego o bezpieczeństwo użytkowników, podatnik decydując się na ponoszenie omawianych kosztów, ma także na uwadze przyszłe relacje z klientem, które mogą się przyczynić do osiągnięcia przychodów (przykładowo w następstwie zakupu kolejnego samochodu danej marki wyposażonego w określony silnik czy zakupu części zamiennych produkowanych przez spółkę, niezbędnych do świadczenia usług serwisowych przez warsztaty naprawcze). Ponadto nie do przecenienia jest kwestia pozyskania informacji przez spółkę co do przyczyny defektu silnika, co jest możliwe wyłącznie pod warunkiem realizacji procedury goodwill i przejęciu niesprawnego silnika. Posiadanie takich informacji umożliwi podjęcie działań korygujących w spółce bądź u dostawców spółki. Ma ono na celu wyeliminowanie usterek w przyszłości i w ten sposób zabezpieczenie źródła przychodów, a w skrajnym przypadku stanie się pretekstem do podjęcia decyzji o ogłoszeniu akcji serwisowej.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA