fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Małe biuro rachunkowe odzyska preferencje w VAT

Prowadzenie ksiąg i ewidencji oraz sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych nie są usługami doradztwa podatkowego
123RF
Z komunikatu MF wynika, że niewielkie firmy księgowe mogły wrócić do zwolnienia z podatku już od 1 maja. Do jutra muszą zawiadomić o swojej decyzji urząd skarbowy. Warto, aby zabezpieczyły swoje interesy i wystąpiły o interpretację indywidualną w tym zakresie.

Wejście w życie nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym oraz prezentowane w związku z tym przez organy podatkowe stanowisko o braku możliwości korzystania ze zwolnienia w VAT przez biura rachunkowe sprawiły, że rzesza podatników prowadzących działalność w obszarze usług księgowych zrezygnowała ze zwolnienia podmiotowego w VAT. Zwolnienie to jest przewidziane dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł netto, oraz dla tych, którzy rozpoczynając działalność gospodarczą w ciągu roku, przewidują, że wartość osiągniętej sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu jej prowadzenia kwoty tego limitu. Możliwość korzystania z tego ułatwienia przeznaczonego dla drobnych podmiotów została wykluczona w stosunku do podatników wykonujących usługi doradztwa. Organy podatkowe uznawały, że świadczenie usług księgowych (prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych, ewidencji) mieści się w zakresie doradztwa podatkowego, a więc wyklucza korzystanie ze zwolnienia podmiotowego.

Dopiero w interpretacji ogólnej z 9 kwietnia 2015 r. (PT.3. 8101.2.2015.AEW.16) minister finansów jednoznacznie wskazał, że usług polegających wyłącznie na prowadzeniu ksiąg (rachunkowych i podatkowych) oraz ewidencji podatkowych i sporządzaniu deklaracji i zeznań podatkowych nie należy kwalifikować jako usług doradztwa podatkowego. Podmioty, które je świadczą, są więc uprawnione do korzystania ze zwolnienia. Stanowisko to jest co prawda korzystne dla podatników, ale w kłopocie znaleźli się ci, którzy zrezygnowali ze zwolnienia, kierując się dotychczasowym stanowiskiem fiskusa. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował, może do niego powrócić, ale nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z niego. Ministerstwo Finansów dostrzegło problem i opublikowało komunikat, z którego wynika, że podmioty, które po wejściu noweli ustawy o doradztwie podatkowym zrezygnowały ze zwolnienia z VAT, a chciałyby do niego powrócić (wcześniej niż po upływie roku), mogą to zrobić już od 1 maja 2015 r. Przedsiębiorcy ci powinni zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o swojej decyzji do 8 maja 2015 r., aktualizujący druk VAT-R, w którym podatnik wskazuje zamiar korzystania z omawianego zwolnienia wraz z podaniem okresu, od którego z tego zwolnienia będzie korzystał. Moim zdaniem w omawianym przypadku zasadne jest, aby podatnicy powracający do zwolnienia na podstawie komunikatu MF do VAT-R dołączali także pisemne zawiadomienie o przyczynie powrotu do zwolnienia ze wskazaniem na komunikat wydany przez Ministerstwo Finansów.

Trzeba jednak pamiętać, że komunikat MF, chociaż niewątpliwie korzystny dla wielu podatników, nie ma charakteru interpretacji ogólnej. Tym samym nie chroni podatników w sposób właściwy dla takiej instytucji. Z prawnego punktu widzenia nie sposób uznać go także za źródło prawa i za normę, na którą można powołać się w razie ewentualnego sporu z fiskusem. Podatnicy powracający do zwolnienia na podstawie informacji z komunikatu powinni w mojej ocenie jednocześnie wystąpić o interpretację indywidualną w ich jednostkowej sprawie. Poza tym w komunikacie ministerstwo pominęło podatników, którzy, postępując zgodnie ze stanowiskiem fiskusa, od 1 marca 2015 r. rozpoczęli stosowanie kas fiskalnych, uznając, że z uwagi na charakter świadczonych usług nie mogą stosować zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy. Oznacza to, niestety, że podmioty takie, mimo że nie ciążył na nich obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas, będą już musiały je stosować przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

Autor jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA