fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Jak ujmować przychody w ewidencji jednostki budżetowej

www.sxc.hu
W przypadku rozbieżności planu kont i wzoru rachunku zysków i strat pierwszeństwo ma ten drugi. Ustalając zakładowy plan kont, należy go dostosować do wzoru sprawozdania.

Kategoria przychodów księgowych w rachunkowości jednostek budżetowych ma specyficzne znaczenie, gdyż nie w pełni odpowiada definicji przychodów zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości. Określa ona przychody jako „uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli".

Przychody państwowych jednostek budżetowych należy rozpatrywać z punktu widzenia korzyści ekonomicznych całego państwowego sektora finansów publicznych objętego budżetem państwa, ponieważ przychody księgowe państwowych jednostek budżetowych odpowiadające dochodom publicznym są przekazywane do budżetu państwa. Podobna sytuacja występuje w samorządowych jednostkach budżetowych, w których zrealizowane dochody budżetowe mające postać przychodów księgowych jednostki budżetowej są przekazywane na rachunek budżetu jst. Jednocześnie zasilanie jednostek budżetowych środkami na sfinansowanie planowanych wydatków jest realizacją typowych dla tego sektora przepływów finansowych, niestanowiących przychodów księgowych ani też transferu kapitałów (funduszy) własnych, gdy finansowane są wydatki bieżące.

Konsekwencją wydatków majątkowych ponoszonych przez jednostki budżetowe ze środków finansowych otrzymanych z budżetu jest wzrost funduszy własnych.

Brak precyzyjnych regulacji

Przy tak specyficznych zasadach gospodarki finansowej jednostek budżetowych pożądane byłoby precyzyjne zdefiniowanie przychodów księgowych i ich poszczególnych rodzajów. Przepisy o rachunkowości budżetowej nie zawierają jednak takich zapisów. Uregulowania rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie) oraz załącznika nr 3 do rozporządzenia zawierającego plan kont dla jednostek organizacyjnych nie przedstawiają jednoznacznych metod ewidencji przychodów.

Nowelizacja poprawiła błędy, ale nie wszystkie

Do końca 2011 r. obowiązywała pierwotna wersja rozporządzenia obciążona w zakresie ewidencji przychodów księgowych wewnętrznymi sprzecznościami usuniętymi w dużej części nowelizacją obowiązującą od 16 lutego 2012 r. Jednak ze względu na ogólny charakter uregulowań planu kont w zakresie ewidencji na kontach przychodów w dalszym ciągu występują niejasności i niejednoznaczności w metodach ewidencji przychodów jednostek budżetowych.

Zespół 7

Według obowiązującego planu kont dla jednostek organizacyjnych, stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia, do ewidencji przychodów jednostek budżetowych oraz urzędów jednostek samorządu terytorialnego, traktowanych przez rozporządzenie jak jednostki budżetowe, służą konta księgowe zespołu 7, do których należą m.in. konta:

- 700 „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia",

- 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych",

- 730 „Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu",

- 750 „Przychody finansowe",

- 760 „Pozostałe przychody operacyjne".

Ewidencja przychodów księgowych jednostek budżetowych powinna być zgodna z odpowiednimi pozycjami przychodów, według rodzajów działalności (segmentów działalności), przyjętymi w rachunku zysków i strat, którego wzór zawiera załącznik nr 7 do rozporządzenia. Ten warunek jest realizowany w ograniczonym zakresie przez plan kont określony w tym rozporządzeniu. Przychody ze sprzedaży materiałów ewidencjonuje się na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne", natomiast w rachunku zysków i strat wykazuje się w pozycji A. IV. „Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów". W tym przypadku bez żadnego uzasadnienia merytorycznego ewidencję przychodów ze sprzedaży materiałów przypisano do konta, które służy do ewidencji innego rodzaju przychodów.

Działalność podstawowa

Kluczowe znaczenie z punktu widzenia praktyki prowadzenia ewidencji przychodów w jednostkach budżetowych ma określenie zakresu ewidencji na koncie 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych". Obecnie obowiązujący plan kont przewiduje, że „konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych". Istotnym elementem opisu zasad ewidencji na koncie 720 jest ograniczenie ewidencji na tym koncie do dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z działalnością podstawową jednostki, co pozwala księgować na kontach 700, 730, 750 i 760 inne kategorie przychodów realizowanych w formie pieniężnej, które przecież w jednostkach budżetowych stanowią w całości dochody budżetowe.

W urzędach jednostek samorządu terytorialnego na koncie 720 księguje się dochody wpływające bezpośrednio na rachunek budżetu (m.in. dotacje i subwencje otrzymane). Ponadto do przychodów ewidencjonowanych na koncie 720 należy zaliczyć wszystkie podatki i opłaty z tytułów publicznoprawnych przysługujące jednostce samorządu terytorialnego. W ośrodkach pomocy społecznej i w szkołach wszystkie opłaty z działalności statutowej powinny być ewidencjonowane na koncie 720.

Przychody z tytułu realizacji umów cywilnoprawnych mogą być księgowane na różnych kontach przychodów w zależności od okoliczności. W wielu jednostkach budżetowych przyjmuje się że dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego i Skarbu Państwa księguje się na koncie 720, chociaż nie są związane z bezpośrednio z działalnością podstawową. Możliwe jest też księgowanie dochodów z najmu i dzierżawy na koncie 760, jako przychodów z działalności dodatkowej.

W niektórych przypadkach w jednostkach budżetowych możliwe jest wykazanie dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu realizacji umów cywilnoprawnych jako przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług ewidencjonowanych na koncie 700. Warunkiem ewidencji na koncie 700 może być wydzielenie organizacyjne w jednostce budżetowej działalności generującej przychody z tytułu sprzedaży wyrobów i usług oraz jej istotne rozmiary.

Przykład

Jako przykład ewidencji przychodów na koncie 700 można podać przychody z prowadzonej działalności komunalnej wykonywanej w ramach struktur organizacyjnych urzędów jst, np.: eksploatacja sieci wodociągowych i przychody z tytułu dostaw wody odbiorcom.

Na tym koncie księgować można także przychody odpowiadające dochodom szkół realizowanym na wydzielone rachunki dochodów własnych.

Pozostałe kategorie

Na koncie 750 „Przychody finansowe" należy księgować typowe przychody z tytułu operacji finansowych. Opis do zasad ewidencji na koncie 750 podaje najczęściej występujące przychody finansowe, które w całości zaliczane są do dochodów budżetowych.

Konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne" główne tytuły do ewidencji przychodów ma określone w planie kont. Jednak opis zasad ewidencji na koncie 760 nie określa całego zakresu ewidencji przychodów na tym koncie. W opisie brakuje jednoznacznego stwierdzenia, że na tym koncie księguje się wszystkie inne oprócz wymienionych przychody zaliczane do pozostałych operacyjnych. Jednocześnie należy wyeliminować oczywisty błąd planu kont zalecenia księgowania na koncie 760 przychodów ze sprzedaży materiałów poprzez ustanowienie dodatkowego konta „przychody ze sprzedaży materiałów". W przypadku rozbieżności planu kont i wzoru rachunku zysków i strat pierwszeństwo ma ten drugi, co oznacza, że plan kont należy dostosować do wzoru sprawozdania.

Wojciech Rup biegły rewident Opracowując zakładowy plan kont, należy respektować wymagania planu kont stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. Jednak zakres ewidencji na poszczególnych kontach zespołu 7 powinien być doprecyzowany i uściślony poprzez uwzględnienie specyfiki działalności jednostki budżetowej, a przedstawione w tym artykule uwagi mogą być w tym pomocne. -

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA