fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

O przedawnieniu prawa do zasiłku decyduje data zgłoszenia wniosku o wypłatę tego świadczenia

www.sxc.hu
Rozmowa: Andrzej Radzisław, radca prawny, współpracuje z Kancelarią LexConsulting.pl

Rz: Prawo do zasiłku przedawnia się po sześciu miesiącach od ostatniego dnia wymagalności świadczenia. Czy ten czas może się wydłużyć, gdy ZUS kwestionuje podleganie ubezpieczeniom?

Andrzej Radzisław: Zazwyczaj gdy ZUS wydaje decyzję stwierdzającą, że konkretna osoba nie podlega ubezpieczeniom społecznym, równocześnie odmawia mu wypłaty zasiłku, gdy ta osoba o niego się ubiega. Jeśli od obu decyzji ubezpieczony odwoła się do sądu, tę drugą sprawę sąd najczęściej zawiesza do czasu rozstrzygnięcia tej pierwszej. Jeśli zatem ZUS wyda dwie decyzje, od obu należy wnieść odwołanie do sądu. W takim przypadku roszczenie o zasiłek nie przedawnienia się. Gdy zakończy się pierwsza sprawa, sąd podejmie spór zasiłkowy. Jego rozstrzygnięcie jest wtedy formalnością.

O przedawnieniu prawa do zasiłku decyduje data zgłoszenia wniosku o wypłatę tego świadczenia, czyli data wystąpienia z takim roszczeniem. Odmowa uznania stosunku ubezpieczenia społecznego przez ZUS nie wydłuża terminu przedawnienia roszczenia o zasiłek macierzyński. Takie stanowisko wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 6 grudnia 2012 r. (I UK 324/12).

Jeżeli ZUS wydał decyzję wyłączającą z ubezpieczeń osobę, która ubiega się np. o zasiłek macierzyński, powinna złożyć wniosek o to świadczenie. Jeśli tego nie zrobi, a sprawa dotycząca podlegania ubezpieczeniom zakończy się dla niej pozytywnie, czyli sąd uzna, że podlega ubezpieczeniom społecznym z konkretnego tytułu, może nie otrzymać zasiłku. Tak będzie, jeżeli minęło już sześć miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który przysługuje świadczenie.

Wydając decyzję wyłączającą z ubezpieczenia, ZUS nie hamuje tej osobie wystąpienia o zasiłek macierzyński. Czy to oznacza, że rodzic przedsiębiorca powinien walczyć w sądzie jednocześnie o tytuł do ubezpieczeń i o świadczenie?

Gdy ZUS wyda przedsiębiorcy decyzję wyłączającą go z ubezpieczeń, a on nie zgadza się z tym rozstrzygnięciem, powinien od tego odwołać się do sądu. Dodatkowo należy złożyć w ZUS wszystkie dokumenty, jakie są wymagane, aby otrzymać świadczenie, o które się ubiega. Gdy decyzja o wyłączeniu z ubezpieczeń została wydana, a przedsiębiorca domagał się zasiłku chorobowego, powinien składać kolejne zwolnienia lekarskie, gdy dalej był niezdolny do pracy, oraz składać następnie wniosek zasiłek macierzyński. Nie powinien z tym zwlekać i czekać, aż sąd rozstrzygnie sprawę o podleganiu ubezpieczeniom, bo może to mieć dla niego negatywne konsekwencje.

A kiedy ubezpieczony ma trzy lata na to, aby wystąpić z roszczeniem o wypłatę zasiłku?

Wtedy, gdy brak wypłaty zasiłku w całości lub w części był następstwem błędu płatnika składek albo ZUS. Wówczas roszczenie o wypłatę świadczenia przedawnia się po trzech latach. Jeżeli np. płatnik zaniżył podstawę wymiaru zasiłku, ubezpieczony ma trzy lata, aby domagać się dopłaty wyrównania. Po upływie tego okresu ubezpieczony już go nie otrzyma.

Czy po upływie okresów przedawnienia ubezpieczony bezpowrotnie traci prawo do zasiłku i nie ma procesowych możliwości jego przywrócenia?

Tak. Przedawnienie roszczenia o zasiłek następuje z mocy prawa. Oznacza to, że po upływie okresów przedawnienia ubezpieczony traci prawo do zasiłku i nie ma procesowych możliwości ubiegania się o jego wypłatę. Gdy zainteresowany po upływie przedawnienia wystąpi do ZUS o świadczenie, dostanie decyzję odmowną. Oczywiście może się od niej odwołać do sądu, ale w zasadzie treść przepisów przesądza o tym, że nie ma szans na pozytywne rozstrzygnięcie.

—rozmawiała Anna Abramowska

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA