fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Moja Emerytura

Gdy zapomnimy przy rozwodzie o OFE

Bloomberg
W 2008 roku czytelniczka rozwiodła się. Z eksmężem zgodnie podzielili się niewielkim majątkiem. Nie pomyśleli w ogóle o tym, że składki wpłacane do OFE należą również do wspólnego majątku.

Pani Bogusia jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego od 1999 roku. Gdy do niego przystępowała była mężatką. Także jej mąż wtedy podpisał umowę z funduszem emerytalnym. W 2008 roku czytelniczka rozwiodła się. Z eksmężem zgodnie podzielili się niewielkim majątkiem. Nie pomyśleli w ogóle o tym, że składki wpłacane do OFE należą również do wspólnego majątku. Teraz pani Bogusia zastanawia się jakie mogą być konsekwencje tamtego zaniechania?

O odpowiedź poprosiliśmy z biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Udzielił jej Mariusz Denisiuk. Zwraca uwagę, że jedyne konsekwencje mogą mieć miejsce w sytuacji gdy jeden ze współmałżonków umrze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli przez uzyskaniem praw emerytalnych. - Wówczas dojdzie do modyfikacji dziedziczenia środków będących współwłasnością byłych małżonków. Pierwszą część jest należna małżonkowi zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, drugą - osobie wskazanej (uposażonej) przez zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, a w przypadku braku osób wskazanych, spadkobiercom.

Osobą wskazaną przez panią Bogusię jako dziedzicząca jej oszczędności w OFE jest syn, poprosiła o doprecyzowanie, czy gdyby umarła przed osiągnięciem wieku emerytalnego , to były mąż dziedziczy połowę wszystkich jej oszczędności w funduszu emerytalnym, czy połowę tego ile wpłaciła, a fundusz zarobił w czasie ich małżeństwa, czyli w ciągu dziewięciu lat?

Ekspert przypomniał: - Zgodnie z postanowieniem art. 131 ustawy, otwarty fundusz emerytalny dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.

Współwłasność majątkowa małżonków związana jest bowiem z czasem, w jakim byli w formalnym związku. – Jeśli nie nastąpił podział majątku, lub zniesienie współwłasności, to po ewentualnej śmierci jednego z współmałżonków składki wpłacane w trakcie małżeństwa ( w tym wypadku przez dziewięć lat) są dzielone w ten sposób, że połowa jest należna eksmałżonkowi, a połowa osobie wskazanej, a jeśli takiej nie ma – spadkobiercy.

Zgodnie z art. 210 kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności łączy się z koniecznością dokonania podziału majątku w drodze umowy lub sądownie.

Podział środków w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

Podział majątku wspólnego może zostać dokonany

O ile małżonkowie nie uregulowali inaczej łączących ich stosunków majątkowych, np. nie ustanowili rozdzielności majątkowej, środki zgromadzone na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym oraz zewidencjonowane na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych stanowią ich majątek wspólny.

Podział majątku wspólnego może zostać dokonany w drodze umowy między byłymi małżonkami lub poprzez postępowanie sądowe. W przypadku podziału środków zgromadzonych w OFE istotne jest ustalenie, w jakich wartościach będzie wyrażony: kwotowo, czy też w jednostkach rozrachunkowych służących do wyrażenia wartości rachunku. Gdyby dokonywać podziału w odniesieniu do pieniądza, proporcja podziału w dniu jego dokonania będzie się różniła od proporcji w dniu realizacji podziału. W zależności od wzrostu lub spadku wartości jednostki rozrachunkowej zmianie będzie ulegała wartość rachunku, a zatem i proporcja.

Podziału środków na subkoncie w ZUS należy natomiast dokonać kwotowo, albowiem właśnie w wartości pieniężnej ewidencjonowane są tam środki. Część składek zewidencjonowanych na subkoncie, która w wyniku podziału przypada małżonkowi, jest ewidencjonowana na subkoncie tego małżonka. Jeżeli dla małżonka nie jest prowadzone subkonto, Zakład zakłada subkonto. Podział kwot składek i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie jest dokonywany w przypadku, gdy rozwód albo unieważnienie małżeństwa nastąpiły nie później niż w dniu:

a) złożenia wniosku o emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego;

b) nabycia prawa do emerytury, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane;

c) osiągnięcia wieku emerytalnego przez osoby, które miały ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku.

( na podstawie Monitor Ubezpieczeniowy 59 www.rzu.gov.pl)

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA