fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Mediator nie straci prawa do zwolnienia z VAT

www.sxc.hu
Świadczenie usług mediacji, czyli pośredniczenie w sporze mające na celu ułatwienie stronom dojścia do porozumienia, nie jest usługą doradztwa ani prawniczą.

Tak uznała Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 31 grudnia 2014 r. (IBPP1/ 443-895/14/AW).

Stan faktyczny

We wrześniu 2014 r. podatnik wystąpił o interpretację w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT. Wyjaśnił, że od niedawna prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Obecnie zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową oraz psychoedukacją. Mężczyzna podkreślił jednak, że chce rozszerzyć swoją działalność o mediacje, bo ma w tym zakresie stosowne uprawnienia. Zauważył, że mediacje są w PKD zgrupowane jako działalność prawnicza i zostały sklasyfikowane pod numerem 69.10.Z. Według klasyfikacji zawodów i specjalności mediator sklasyfikowany jest w grupie zawodów „specjaliści ds. społecznych" pod numerem 263502. Wnioskodawca z zawodu jest psychoterapeutą, pedagogiem i nie będzie świadczyć usług prawnych i doradczych. Zamierza świadczyć usługi mediacyjne polegające na alternatywnym rozwiązywaniu konfliktów i sporów. Ponadto przedsiębiorca poinformował, że rozpoczynając działalność, wybrał zwolnienie z VAT. Nie wykonuje i nie będzie wykonywał czynności wskazanych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. A wartość jego sprzedaży w 2014 r. nie osiągnie 150 000 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej.

Mężczyzna zapytał, czy usługi mediacyjne polegające na pomocy w pozasądowym rozwiązywaniu konfliktów i sporów są  zwolnione z VAT, jeśli mediator wykonuje inne usługi niż usługi prawnicze czy doradcze. Sam uważał, że tak.

Rozstrzygnięcie

Organ interpretacyjny potwierdził to stanowisko. Przypomniał, że zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż zrealizowaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Wolą ustawodawcy usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa nie korzystają jednak z tego zwolnienia podmiotowego (art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT).

Urzędnicy zauważyli, że przepisy o VAT nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „doradztwo" obejmuje różne usługi doradcze, np.: podatkowe, prawne, finansowe. Zakres znaczeniowy pojęcia „usługi w zakresie doradztwa" jest szerszy niż termin „usługi w zakresie doradztwa prawnego". Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją słownikową przez pojęcie „doradca" należy rozumieć „tego, kto doradza". Natomiast „doradzać" oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie". Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych. Użyty w ustawie o VAT termin „usługi w zakresie doradztwa" należy w związku z tym rozumieć szeroko.

Jednocześnie w interpretacji odniesiono się też do pojęcia „mediator". Zgodnie z definicją słownikową jest to osoba pośrednicząca w sporze, mająca doprowadzić do ugody między spierającymi się stronami. Natomiast mediacje to metoda rozwiązywania sporów, pośredniczenie w sporze.

W ocenie fiskusa świadczenie usług mediacji, czyli pośredniczenie w sporze mające na celu ułatwienie stronom dojście do porozumienia, nie stanowi jednak usług doradztwa ani usług prawniczych. Mediator nie doradza bowiem stronom konfliktu, lecz pomaga zwaśnionym stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach.

Wnioskodawca, świadcząc usługi mediacji, czyli pośredniczenia w sporze, mające na celu ułatwienie stronom dojście do porozumienia, które nie stanowią ani usług doradztwa, ani prawniczych, będzie mógł dalej korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT w związku z poszerzeniem działalności gospodarczej o usługi mediacji. Przedmiotowe usługi nie wyłączają prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Jeżeli wartość sprzedaży podatnika nie osiągnie w 2014 r. kwoty 150 000 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, to może on korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

—oprac. Aleksandra Tarka

Zdaniem eksperta

Przemysław Szabat, doradca podatkowy SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

Zakres podmiotowy zwolnienia z podatku od towarów i usług został uregulowany w art. 113 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że zarówno osoby dopiero rozpoczynające działalność gospodarczą, jak również osoby, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 150 000 zł, są automatycznie zwolnione z VAT.  Wynikiem powyższego jest zarówno brak obowiązku wykazywania podatku należnego z tytułu zrealizowanej dostawy towarów/świadczenia usług, jak i brak możliwości odliczania podatku naliczonego w zakresie, w jakim te zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Przedsiębiorcy mają możliwość rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego poprzez pisemne zawiadomienie o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego. Zgodnie z przyjętą praktyką, zawiadomienie składa się na formularzu VAT-R.

Zwolnieniem tym nie są objęte niektóre kategorie podatników, m.in. podmioty świadczące usługi prawnicze, czy usługi w zakresie doradztwa. Od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej podmioty niekorzystające ze zwolnienia z VAT muszą prowadzić stosowną ewidencję i rozliczać się na zasadach wskazanych w ustawie. W analizowanej interpretacji podatkowej organ prawidłowo przyjął, że świadczone przez podatnika usługi mediacji nie są usługami doradztwa, gdyż funkcją mediatora jest pomoc w osiągnięciu wzajemnie akceptowanego porozumienia skonfliktowanych osób, a nie doradztwo na ich rzecz. Również jeżeli mediator pełniłby swoją funkcję na zlecenie sądu, to wówczas również ma możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego. Prowadzenie postępowania mediacyjnego na zlecenie sądu także nie będzie miało charakteru usługi doradztwa, dlatego także w tym przypadku mediator ma możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy o VAT.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA