fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Powiatową drogę oświetli gmina

www.sxc.hu
Planowanie i finansowanie oświetlenia drób publicznych znajdujących się na terenie gminy jest zadaniem własnym tego samorządu.
"Czy finansowanie projektu i budowy oświetlenia drób powiatowych jest zadaniem własnym powiatu?"
Z takim pytaniem zwrócił się do regionalnej izby obrachunkowej w Gdańsku starosta Tczewski.
Przepisem regulującym podstawowe zadania powiatu jest art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Pośród zadań w nim wymienionych nie znalazło się jednak finansowanie projektu i budowy oświetlenia dróg powiatowych.
Natomiast z przepisów ustawy Prawo energetyczne wynika, że do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy po pierwsze planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy. A po drugie finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.
- Co do zasady planowanie i finansowanie oświetlenia dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy należy do zadań własnych tej gminy - mówi Luiza Budner - Iwanicka, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
- Obowiązek planowania i finansowania przez gminę oświetlenia dróg publicznych dotyczy wszystkich dróg znajdujących się na jej terenie, czyli także dróg powiatowych, a także wojewódzkich i krajowych, które nie pozostają w zarządzie gminy, z wyłączeniem jednak dróg ekspresowych i autostrad - dodaje.
Jednocześnie z art. 3 pkt 22 Prawa energetycznego wynika, że przez finansowanie oświetlenia dróg publicznych należy rozumieć finansowanie energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania.
Z kolei z ustawy o drogach publicznych wynika, że powiat jest zarządca dróg powiatowych. W art. 20 tej ustawy wymieniono obowiązki zarządcy drogi, przy czym warte jest podkreślenia, że wskazana w tym przepisie lista zadań ma charakter otwarty. I tak do zadań zarządcy drogi należy w szczególności: opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
Jak wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zarządca drogi powinien pokryć koszty budowy urządzeń służących do jej oświetlenia, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa.
- Natomiast w pozostałych wypadkach koszt budowy urządzeń służących oświetleniu drogi zawsze obarczają gminę - wyjaśnia Luiza Budner - Iwanicka.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA