fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Darmowy doradca tylko dla nielicznych

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Sąd może, gdy podatnik nie ma na wpis sądowy, przyznać mu pomoc. Dużo jednak zależy od sytuacji materialnej, w jakiej się znajduje.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi mówi, że stronie, która decyduje się na walkę z fiskusem i wnosi skargę, może być przyznane – na jej wniosek – prawo pomocy. To nic innego jak zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek o przyznanie prawa pomocy można złożyć przed wszczęciem postępowania lub w toku. Nie podlega opłatom sądowym.
Prawo pomocy może być przyznane całkowicie (wtedy podatnik nie ponosi kosztów sądowych i może liczyć na darmowego adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego) lub częściowo (obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków lub tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego).
To warunki uzyskania prawa pomocy zależą od tego, czy wnioskuje o nie osoba fizyczna czy prawna. Zawsze należy pamiętać, że jego przyznanie ma charakter wyjątkowy. WSA w Krakowie w postanowieniu z 25 czerwca 2012 r. (I SA/Kr 470/12) podkreślił, że „winno być stosowane do osób charakteryzujących się ubóstwem (przykładowo do takich osób można zaliczyć bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub osoby ze względu na okoliczności życiowe pozbawione całkowicie środków do życia)". Z kolei w postanowieniu z 19 grudnia 2012 r. (II FZ 979/12) NSA stwierdził, że o ile nieruchomość, w której mieszka skarżący, mogłaby zostać uznana za niezbędną do zaspokajania jego potrzeb życiowych, o tyle udziały w dwóch pozostałych nieruchomościach przy dołożeniu należytej staranności umożliwiają pokrycie kosztów sądowych.
Podatnik, aby liczyć na przyznanie prawa pomocy, musi złożyć wniosek koniecznie na urzędowym formularzu (osoby fizyczne na oznaczonym symbolem PPF, prawne – PPPr). To ważne, gdyż wniosek o przyznanie prawa pomocy niezłożony na urzędowym formularzu lub którego braków strona nie uzupełniła w określonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania. Urzędowe formularze udostępniane są nieodpłatnie w budynkach wszystkich wojewódzkich sądów administracyjnych oraz w budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Można je również pobrać ze strony internetowej NSA (www.nsa.gov.pl).
We wniosku o przyznanie prawa pomocy lepiej nie podawać nieprawdziwych informacji. Może być bowiem cofnięte w całości lub w części, jeżeli się okaże, że okoliczności, na podstawie których je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć.

Trzeba wykazać brak wystarczających środków

Prawo pomocy zostanie przyznane osobie fizycznej, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść żadnych kosztów postępowania (w zakresie całkowitym) lub że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (wtedy może liczyć na zwolnienie częściowe). Z kolei osoba prawna (np. spółka), a także inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może liczyć na przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, gdy wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania. Ciężar dowodu dotyczący wykazania okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy spoczywa na stronie wnioskującej (postanowienie NSA z 18 grudnia 2012 r., II GZ 480/12).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA