fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność - problem dla wojewodów

www.sxc.hu
Na problem niejednolitej wykładni przepisu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich.
Chodzi konkretnie o art. 4 ust. 7 pkt 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zgodnie z tym przepisem, organ właściwy do wydania decyzji może udzielić bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - na podstawie zarządzenia wojewody.
W praktyce stosowania tego przepisu powstał problem, czy zarządzenia wydane na jego podstawie powinny mieć charakter ogólny (generalny), czy też zarządzenia te powinny być wydawane w indywidualnych sprawach administracyjnych, w ramach konkretnego postępowania o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Zgodnie z wykładnią stosowaną przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a także niektórych wojewodów, zarządzenia te powinny być wydawane w indywidualnych sprawach administracyjnych, w ramach konkretnego postępowania o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na przykład Wojewoda Małopolski stoi na stanowisku, iż intencją ustawodawcy było przyznanie wojewodom swobody w zakresie kształtowania wysokości bonifikat, co może być realizowane dzięki dalszej możliwości rozpatrywania tego typu spraw indywidualnie.
Odmienne stanowisko zajmują wojewodowie na Mazowszu, Dolnym Śląsku, Lubelszczyźnie czy w Świętokrzyskim. W oparciu o ten sam przepis wydali oni generalne zarządzenia określające warunki udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, iż obowiązek wydania generalnych zarządzeń został potwierdzony w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I OSK 950/11). W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, iż warunki oraz stawki przekształceń powinny być jednakowe dla wszystkich, tak aby mogły one stanowić określony wzorzec, do którego organ orzekający odnosiłby konkretny stan faktyczny.
To stanowisko NSA podziela również RPO, który stwierdza, iż generalny stosunek zarządzenia wojewody wynika z treści art. 4 ust. 1 1a ustawy. – Skoro w zarządzeniu wojewody należy określić w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych, to nie można mieć wątpliwości co do ogólnego charakteru tego aktu prawnego – uważa Rzecznik, który zwrócił się do Ministra Budownictwa o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę w wystąpieniu, zgodnie z którym Zgodnie z tym stanowiskiem wojewoda nie ma obowiązku wydania generalnego zarządzenia określającego warunki udzielenia bonifikat. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w sprawie i rozważenie potrzeby podjęcia działań mających na celu zmianę obowiązujących przepisów w zakresie przedstawionym w wystąpieniu.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA