fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Wyprawka szkolna 2013: jak uzyskać zwrot za podręczniki szkolne

Gminy nie wykorzystują pieniędzy na wyprawki
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Pieniądze na podręczniki dla rodzin wielodzietnych przysługują bez względu na kryterium dochodowe
Niewielu rodziców wie, że program ,,Wyprawka szkolna 2013" uprawnia do ubiegania się o refundację części kosztów zakupu podręczników nie tylko osoby o skrajnie niskich dochodach. O refundację, niezależnie od dochodu, mogą się ubiegać m.in. rodziny wielodzietne czyli posiadające co najmniej 3 dzieci (poniżej 18 roku życia). Mówi o tym § 3 ust. 6 rozporządzenia rady ministrów z 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (DzU z 2013 r., poz. 818). Co istotne nie wszystkie dzieci w rodzinie muszą być w wieku szkolnym by móc otrzymać budżetowe wsparcie.
Jak uzyskać zwrot
Jeśli duża rodzina nie spełnia kryterium dochodowego (456 zł dochodu na osobę w rodzinie), a chce starać się o dofinansowanie, rodzic powinien złożyć u dyrektora szkoły odpowiednie podanie z uzasadnieniem, że kwalifikuje się do programu "Wyprawka szkolna 2013". Termin na złożenie wniosku w każdej gminie odrębnie ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W uzasadnieniu do składanego wniosku trzeba napisać, że ubiega się o zwrot poniesionych kosztów za zakup podręczników ze względu na zaistnienie uzasadnionej przyczyny udzielenia pomocy, którą jest ,,ochrona macierzyństwa lub wielodzietności", zgodnie z art. 7 pkt 8 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. DzU z 2013 r. poz. 182), o której mowa w § 3 ust. 6 rozporządzenia rady ministrów z 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (DzU z 2013 r., poz. 818).
Dla takich rodzin przeznaczono 5 proc. puli przewidzianej na dofinansowanie do podręczników w danej gminie. Niestety niespełniający kryteriów dochodowych rodzice pierwszoklasisty, który zaczyna dopiero edukację w podstawówce nie mogą liczyć na pomoc wyprawkową. Uczniowie klas I są wyłączeni z programu, jeśli jedynym kryterium miałaby być wielodzietność – mają za to wyższy próg dochodowy, nie 456 zł jak pozostali uczniowie lecz 539 zł. Na pomoc finansową w zakupie książek nie mogą liczyć dzieci rozpoczynające naukę w zerówce. W pozostałych przypadkach o przyznaniu dofinansowania decydują dochody członków rodziny. Nie dotyczy to jednak uczniów niepełnosprawnych. Otrzymują oni wsparcie, niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie.
Niepełnosprawni uczniowie
W 2013 r. programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Ubiegając się o dofinansowanie dla nich także nie trzeba spełniać kryterium dochodowego.
Kilka wypłat
Na szczęście nie ma przeszkód prawnych, by pieniądze na podręczniki w wielodzietnej rodzinie trafiły na potrzeby kilkorga dzieci. Przyznanie refundacji do kompletu książek dla jednego dziecka nie blokuje dopłaty na inne dziecko. O tym czy dana osoba otrzyma finansowe wsparcie zadecyduje ostatecznie dyrektor szkoły, po otrzymaniu od burmistrza, prezydenta miasta czy wójta informacji o liczbie uczniów zakwalifikowanych do pomocy.Jednak rodzic odprawiony z kwitkiem nie ma możliwości podważenia werdyktu, gdyż nie jest on decyzją administracyjną, a uznaniową. Nie zmienia to faktu, iż kryteria uzyskania prawa do refundacji dla rodzin wielodzietnych niepodlegających cezurze dochodowej powinny być przejrzyste i dostępne dla osób ubiegających się o finansowe wsparcie.
Niezbędny paragon
Aby uzyskać zwrot pieniędzy trzeba wykazać się poniesionymi nakładami na podręczniki. Jak informuje MEN "dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach omawianego programu".
 
Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:
W przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA