fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Notowania

Kurs Rafako w górę o 6,9 proc.

Rafako
Rzeczpospolita
Rafako będzie odpowiadał za 99,99 proc. prac w ramach wartej 4,4 mld zł netto inwestycji w należącej do Tauronu ElektrowniJaworzno III.
Na­wet o 13,4 proc., do 5,25 zł, dro­ża­ły we wto­rek ak­cje Ra­fa­ko w re­ak­cji na in­for­ma­cję, że udział tej spół­ki w pracach w ramach zlecenia na budowę no­we­go blo­ku ener­ge­tycz­ne­go w na­le­żą­cej do Tau­ro­nu Elek­trow­ni Ja­worz­no III wzrósł do 99,99 proc. Ta­ki sam bę­dzie jej udział w wy­na­gro­dze­niu.
Zda­niem Ad­ria­na Kyr­cza z DM BZ WBK zmia­na umo­wy kon­sor­cjum przy­bli­ża mo­ment za­war­cia umowy war­te­j 4,4 mld zł net­to. – Wy­da­je mi się, że praw­do­po­do­bień­stwo przed­sta­wie­nia gwa­ran­cji przez Ra­fa­ko i je­go chiń­skich part­ne­rów jest du­żo więk­sze niż praw­do­po­do­bień­stwo ich po­zy­ska­nia przez Ra­fa­ko i Mo­sto­stal War­sza­wa. Nie moż­na wy­klu­czyć, że kwe­stia gwa­ran­cji zo­sta­ła już uzgod­nio­na, a do jej wy­sta­wie­nia bra­ko­wa­ło prak­tycz­ne­go wy­klu­cze­nia Mo­sto­sta­lu z kon­sor­cjum – mó­wi.
Po­dob­ne­go zda­nia jest Da­mian Szpa­ra­ga z BM Ban­ku BPS. – Już od mo­men­tu wy­bo­ru wy­ko­naw­cy by­ło wia­do­mo, że kon­sor­cjum Ra­fa­ko i Mo­sto­sta­lu War­sza­wa mo­że mieć pro­ble­my z uzy­ska­niem gwa­ran­cji ban­ko­wych. Uwa­żam, że zwięk­sze­nie udzia­łu Ra­fa­ko w kon­sor­cjum od­po­wie­dzial­nym za re­ali­za­cję in­we­sty­cji przy­bli­ża je do pod­pi­sa­nia umo­wy z za­ma­wia­ją­cym – ko­men­tu­je. – Za spra­wą umo­wy o współ­pra­cy z NCPE Ra­fa­ko po­win­no bo­wiem być bliż­sze uzy­ska­nia gwa­ran­cji ban­ko­wych. Na­le­ży pa­mię­tać, że to kon­sor­cjum, a nie Chiń­czy­cy bę­dą stro­ną dla Tau­ro­nu – do­da­je.
Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA