fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Notowania

Kurs Integera rośnie po rekomendacji

Integer.pl
Rzeczpospolita
Ak­cje spół­ki, któ­ra jest wła­ści­cie­lem naj­więk­szej w na­szym kra­ju pry­wat­nej Pocz­ty – In­Po­stu, zdro­ża­ły wczo­raj o po­nad 11 pro­cent. Na za­mknię­ciu za pa­pier trze­ba by­ło za­pła­cić 223,3 zło­tych, o blisko 22 zł wię­cej niż na za­mknię­ciu we wto­rek.
Wczo­raj­sze za­in­te­re­so­wa­nie ak­cja­mi In­te­ge­ra to kon­se­kwen­cja wy­da­nia przez ana­li­ty­ków Wo­od & Com­pa­ny re­ko­men­da­cji „ku­puj". Wy­zna­czy­li oni ce­nę do­ce­lo­wą spół­ki na 336 zł za ak­cję.
Spół­ka re­ali­zu­je obec­nie kon­trak­ty na do­sta­wę pacz­ko­ma­tów na ca­łym świe­cie. Ostat­nio pod­pi­sa­ła w Cze­chach umo­wę na wy­łącz­ność z tam­tej­szą fir­mą In Ti­me, któ­ra jest wio­dą­cym gra­czem na ryn­ku ku­rier­skim B2B, na roz­wój sie­ci pacz­ko­ma­tów. To już ko­lej­ny kraj na ma­pie pod­bo­jów In­Po­stu. Wcze­śniej spół­ka za­war­ła kon­trakt na wy­łącz­ność na wdro­że­nie pacz­ko­ma­tów na Sło­wa­cji.
W Cze­chach In­Post bę­dzie czer­pać do­cho­dy z dzier­ża­wy skry­tek. A dzię­ki mi­ni­mal­nym gwa­ran­to­wa­nym pro­gom za­peł­nie­nia urzą­dzeń, umo­wa z In Ti­me w peł­ni za­bez­pie­cza kosz­ty utrzy­ma­nia sie­ci już od mo­men­tu wdro­że­nia usłu­gi na da­nym ryn­ku.
Gru­pa In­te­ger.pl pod­pi­sa­ła już m.in. kon­trak­ty na do­sta­wę pacz­ko­ma­tów w Ara­bii Sau­dyj­skiej, Chi­le, na Cy­prze, w Hisz­pa­nii, Ir­lan­dii, na Li­twie, Ło­twie, w Es­to­nii, na Sło­wa­cji i w Cze­chach.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA