- § 5 ust. 3 rozporządzenia ministra finansów z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi (DzU z 30 sierpnia 2019 r., poz. 1658)

- art. 2 ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli (DzU z 25 września 2019 r., poz. 1824)

- rozporządzenie ministra finansów z 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów (DzU z 2 października 2019 r., poz. 1873)

- ustawa z 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 31 grudnia 2019 r., poz. 2550)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych (DzU z 8 stycznia 2020 r., poz. 25)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami z indywidualnym numerem identyfikacyjnym loch (DzU z 10 stycznia 2020 r., poz. 34)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 8 stycznia 2020 r. w sprawie Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej (DzU z 17 stycznia 2020 r., poz. 83)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 8 stycznia 2020 r. w sprawie Rejestru Operacji Naczyniowych (DzU z 17 stycznia 2020 r., poz. 84)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych (DzU z 20 stycznia 2020 r., poz. 88)

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

- rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 17 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (DzU z 22 stycznia 2020 r., poz. 102)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 21 stycznia 2020 r. w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła (DzU z 28 stycznia 2020 r., poz. 135)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 27 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 31 stycznia 2020 r., poz. 155)

- rozporządzenie ministra finansów z 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej – z wyjątkiem niektórych przepisów które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r. (DzU z 31 stycznia 2020 r., poz. 156)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik (DzU z 31 stycznia 2020 r., poz. 160)