• pkt 9 lit. c rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (DzU z 28 grudnia 2020 r., poz. 2364)

• ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU z 8 stycznia 2021 r., poz. 41)

• ustawa z 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (DzU z 2 lutego 2021 r., poz. 223)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych (DzU z 15 marca 2021 r., poz. 462)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (DzU z 17 marca 2021 r., poz. 480)

• § 6 ust. 2 rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (DzU z 17 marca 2021 r., poz. 482)

• rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (DzU z 17 marca 2021 r., poz. 489)

• rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 12 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (DzU z 17 marca 2021 r., poz. 493)

• rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (DzU z 23 marca 2021 r., poz. 522)

• rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 23 marca 2021 r. w sprawie wzorów formularzy, na których Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje informacje o udzielonym finansowym wsparciu oraz finansowym wsparciu możliwym do udzielenia z Funduszu Dopłat (DzU z 26 marca 2021 r., poz. 550)

• § 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii z 23 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU z 29 marca 2021 r., poz. 564)

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (DzU z 30 marca 2021 r., poz. 577)

• rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 23 marca 2021 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych (DzU z 30 marca 2021 r., poz. 579)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 26 marca 2021 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (DzU z 30 marca 2021 r., poz. 582)

• rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 16 marca 2021 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (DzU z 31 marca 2021 r., poz. 588)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy Ciężkowice w województwie małopolskim (DzU z 31 marca 2021 r., poz. 590)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dopiewo w województwie wielkopolskim (DzU z 31 marca 2021 r., poz. 592)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim (DzU z 31 marca 2021 r., poz. 593)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wejherowo w województwie pomorskim (DzU z 31 marca 2021 r., poz. 594)

• rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 25 marca 2021 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej (DzU z 31 marca 2021 r., poz. 595)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 25 marca 2021 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych, znaków i napisów umieszczanych na statkach powietrznych oraz wykazu znaków rozpoznawczych wykorzystywanych do lotów przez statki powietrzne niewpisane do rejestru cywilnych statków powietrznych (DzU z 31 marca 2021 r., poz. 596)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 23 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska (DzU z 31 marca 2021 r., poz. 597)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (DzU z 31 marca 2021 r., poz. 598)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (DzU z 31 marca 2021 r., poz. 599)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dobrzan w województwie zachodniopomorskim (DzU z 31 marca 2021 r., poz. 601)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lubań w województwie dolnośląskim (DzU z 31 marca 2021 r., poz. 602)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Boleszkowice w województwie zachodniopomorskim (DzU z 31 marca 2021 r., poz. 603)