Postanowienie Prezydenta RP

(poz. 774) z 9 października o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu; weszło w życie 12 października.

Umowy międzynarodowe

(poz. 775—782):

• cztery Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między między Rządem RP a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie 22 listopada 1996 r.,

• cztery oświadczenia rządowe o wejściu w życie tych Porozumień: 29 marca (jedno) i 7 kwietnia 2007 r. (trzy).

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej

(poz. 783) z 8 października w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników do sprawdzenia zgodności arytmetycznej wyników głosowania w obwodzie i i ich zadań w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na 21 października 2007 r.; weszła w życie z dniem podjęcia, tj. od 8 października.

Komunikat

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

(poz. 784) nr 10/2007/(DOKE) prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z 8 października w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Zobacz też treść M.P. Nr 72