Rozporządzenie Rady Ministrów

(poz. 1401) z 28 września w sprawie nadania statutu uzdrowiska miejscowości Dąbki; wejdzie w życie 7 listopada.

Rozporządzenia ministrów

(poz. 1402 – 1405):

nauki i szkolnictwa wyższego z 17 października w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania; od 7 listopada,

pracy i polityki społecznej, trzy z 17 października, w sprawie:

– przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,

– zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,

– refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne; wszystkie od 7 listopada.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Zobacz treść Dz.U. Nr 194.