Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów

(poz. 1510) z 31 października w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwolnionych ze służby; wejdzie w życie 28 listopada.

Rozporządzenia ministrów

(poz. 1511 – 1518):

finansów, dwa z 26 października, w sprawie:

– klasyfikacji wydatków strukturalnych; od 28 listopada,

– wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę (zmiana); od 17 listopada,

gospodarki , z 23 i 26 października, w sprawie:

–wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych,

–rodzajów odpadów, które mogą być składowane nieselektywnie na składowiskach podziemnych; oba od 28 listopada,

środowiska , z 2 listopada i dwa z 5 listopada, w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami:

– służącymi ochronie wód przed zanieczyszczeniem,

– dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska,

– redukcji emisji ze źródeł spalania paliw; wszystkie od 13 listopada,

zdrowia z 17 października w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego; od 28 listopada, a niektóre przepisy 1 stycznia 2008 r.

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego

(poz. 1519 – 1520), dwa z 30 października:

• o niezgodności z konstytucją art. 150 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie art. 27 ust. 1 ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej do spraw wszczętych i niezakończonych przed 1 maja 2004 r.; w tym zakresie przepis ten stracił moc 13 listopada – P 28/06,

• o zgodności z konstytucją art. 194a ust. 4 i 5 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS – P 36/06.

Zobacz treść Dz.U. nr 209