Ustawy

(poz. 745 – 747):

- z 9 maja o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego; od 19 lipca,

- z 30 maja o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych; od 4 sierpnia,

- z 13 czerwca o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych; od 5 października.

Rozporządzenie Rady Ministrów

(poz. 748) z 17 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; od 19 lipca.

Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów

z 3 lipca (poz. 749 – 750):

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

- w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Lubomierza w województwie dolnośląskim,

- w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Piwnicznej-Zdroju w województwie małopolskim; obydwa od 4 lipca.

Rozporządzenia ministrów

(poz. 751 – 762):

- gospodarki z 27 czerwca:

> w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń oraz naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego,

> w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym,

> w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, bezpłatnego węgla w naturze oraz rent wyrównawczych,

> w sprawie określenia przedsiębiorstwa górniczego wypła-cającego zaległe wynagrodzenia; cztery powyższe od 8 lipca,

- obrony narodowej z 26 czerwca:

> zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego; od 4 lipca,

> zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego; od 19 lipca,

- rolnictwa i rozwoju wsi:

> z 13 czerwca w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań,

> z 13 czerwca w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz; powyższe dwa od 12 lipca,

> z 30 czerwca uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków; od 4 lipca,

- spraw wewnętrznych i administracji z 12 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację; od 19 lipca,

- zdrowia z 20 czerwca w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu; od 19 lipca,

- Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 17 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych; od 19 lipca.

Zobacz treść Dz.U. nr 118