Obowiązują od 31 lipca 2020 r.

Publikacja: 31.07.2020 02:00

• ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw - z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 30 kwietnia 2020 r., poz. 782)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 18 czerwca 2020 r. w sprawie terenów, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia (DzUz 30 czerwca 2020 r., poz. 1139)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 14 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby (DzU z 16 lipca 2020 r., poz. 1251)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (DzU z 16 lipca 2020 r., poz. 1253)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 14 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (DzU z 16 lipca 2020 r., poz. 1254)

• ustawa z 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (DzU z 21 lipca 2020 r., poz. 1273)

• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 15 lipca 2020 r. w sprawie wykroczeń, za które pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wykonujący kontrolę gospodarowania wodami są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (DzU z 23 lipca 2020 r., poz. 1285)

• rozporządzenie ministra rozwoju z 20 lipca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (DzU z 28 lipca 2020 r., poz. 1304)

• rozporządzenie ministra rozwoju z 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (DzU z 30 lipca 2020 r., poz. 1316)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (DzU z 30 lipca 2020 r., poz. 1317)

• rozporządzenie ministra rozwoju z 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (DzU z 30 lipca 2020 r., poz. 1321)

• rozporządzenie ministra rozwoju z 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (DzU z 30 lipca 2020 r., poz. 1322)

Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego