Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 30 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego (poz.837)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (poz.834)