Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2024 r.

Zarządzenie nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska

Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji lub przez niego nadzorowanych