· rozporządzenie ministra obrony narodowej z 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (DzU z 22 marca 2023 r., poz. 542)

· rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty (DzU z 5 kwietnia 2023 r., poz. 651)