• rozporządzenie ministra finansów z 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU z 13 września 2022 r., poz. 1923)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa koło Zaklikowa (PLH180019) (DzU z 13 września 2022 r., poz. 1925)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 29 sierpnia 2022 r. w sprawie korzystania przez żołnierzy niezawodowych z prawa do pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (DzU z 13 września 2022 r., poz. 1926)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Przemyska (PLH180012) (DzU z 13 września 2022 r., poz. 1928)

• ustawa z 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw - z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 13 września 2022 r., poz. 1933)

• rozporządzenie ministra finansów z 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (DzU z 13 września 2022 r., poz. 1934)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nad Husowem (PLH180025) (DzU z 13 września 2022 r., poz. 1935)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 14 września 2022 r. w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego (DzU z 27 września 2022 r., poz. 1998)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 21 września 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, innych niż nasiona, rodzajów Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. innych niż Solanum lycopersicum L., pochodzących z Republiki Ghany (DzU z 27 września 2022 r., poz. 2003)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 26 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (DzU z 27 września 2022 r., poz. 2004)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 23 września 2022 r. w sprawie stopni zawodowej służby wojskowej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego, które odpowiadają poszczególnym stopniom służbowym Służby Więziennej (DzU z 27 września 2022 r., poz. 2005)