·      ustawa z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 24 maja 2022 r., poz. 1098)

·      rozporządzenie ministra infrastruktury z 2 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (DzU z 9 czerwca 2022 r., poz. 1227)

·      rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lipówka (PLH120010) (DzU z 9 czerwca 2022 r., poz. 1228)

·       rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2022 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (DzU z 23 czerwca 2022 r., poz. 1313)

·       rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 14 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (DzU z 23 czerwca 2022 r., poz. 1314)

·       rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 23 czerwca 2022 r., poz. 1316)

·       rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 23 czerwca 2022 r., poz. 1317)