·      rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 28 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne (DzU z 31 marca 2022 r., poz. 711)

·       rozporządzenie ministra zdrowia z 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej (DzU z 14 kwietnia 2022 r., poz. 828)