• niektóre przepisy ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (DzU z 30 kwietnia 2021 r., poz. 815)

• niektóre przepisy ustawy z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (DzU z 30 czerwca 2021 r., poz. 1177)

• rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 7 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DzU z 16 lipca 2021 r., poz. 1304)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 17 czerwca 2021 r. w sprawie gmin, na terenie których będą stosowane szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (DzU z 16 lipca 2021 r., poz. 1305)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Wdzydzkie (PLH220034) (DzU z 16 lipca 2021 r., poz. 1306)

• rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (DzU z 22 lipca 2021 r., poz. 1341)

• rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (DzU z 27 lipca 2021 r., poz. 1368)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (DzU z 28 lipca 2021 r., poz. 1373)

• rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (DzU z 28 lipca 2021 r., poz. 1374)

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

• rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (DzU z 30 lipca 2021 r., poz. 1385)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 28 lipca 2021 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu 11 lipca 2021 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (DzU z 30 lipca 2021 r., poz. 1386)

• rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU z 30 lipca 2021 r., poz. 1390)