[srodtytul]KONSTYTUCJA[/srodtytul]

- konstytucja wzbogaciła się o ust. 3 w art. 99: „Wybraną do Sejmu lub Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego”. Przepis ten obowiązuje od dzisiaj, ale będzie miał zastosowanie od następnej kadencji Sejmu i Senatu ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=318852]DzU nr 114, poz. 946[/link]).

[srodtytul]INSTRUMENTY FINANSOWE[/srodtytul]

- poważnie znowelizowana ustawa o obrocie instrumentami finansowymi; wymusiło to zmiany w 16 następujących ustawach: o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego; o podatku dochodowym od osób prawnych; o rachunkowości; o obligacjach; – Prawo energetyczne; o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; – Prawo bankowe; o podatku od czynności cywilnoprawnych; o giełdach towarowych; o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu; o zasadach i formach uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z orzeczeń Społecznej Komisji Rewindykacyjnej; o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami; o działalności ubezpieczeniowej; o indywidualnych kontach emerytalnych; o nadzorze nad rynkiem kapitałowym; o nadzorze nad rynkiem finansowym ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=327902]DzU nr 165, poz. 1316[/link]).

[srodtytul]PRZEDTERMINOWE WYBORY[/srodtytul]

- w niedzielę 29 listopada odbędą się przedterminowe wybory burmistrza miasta Tuszyn w województwie łódzkim ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=328918]DzU nr 175, poz. 1357[/link])

[srodtytul]TYTOŃ[/srodtytul]

- minister rolnictwa i rozwoju wsi określił współczynnik (aż 15 cyfr po zerze) zabezpieczający przed wypłatą producentom tytoniu płatności związanej w nadmiernej wysokości z tytułu produkcji tego surowca w 2009 r. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=328909]DzU nr 175, poz. 1358[/link])

[srodtytul]PRODUKCJA ROLNA I LEŚNA[/srodtytul]

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

- kolejne jego rozporządzenie, zmienione, dotyczy warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013 ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=328907]DzU nr 175, poz. 1359[/link])