[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1370 – 1373):

? infrastruktury z 20 października zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych; wejdzie w życie 7 listopada,

? rolnictwa i rozwoju wsi, z 15 i 16 października, w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej:

– na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”; 23 października,

– w ramach osi priorytetowej 5 – Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”; 7 listopada,

? sprawiedliwości z 8 października w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą; 1 listopada

Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=329117]Dz.U. nr 177[/link]