Chodzi o założenia do dwóch projektów ustaw: nowelizacji prawa atomowego oraz o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Ten ostatni projekt zawiera przepisy związane z budową i eksploatacją obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Obiektami tymi będą m.in.: elektrownia jądrowa, zakład wzbogacania izotopowego, zakład wytwarzania paliwa jądrowego, zakład przerobu wypalonego paliwa jądrowego czy jego przechowalnik.

Inwestorem oraz operatorem elektrowni jądrowej może zostać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim UE lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Z kolei założenia do nowelizacji prawa atomowego zawierają zmiany dotyczące odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową. Odpowiedzialność tę będą ponosić podmioty eksploatujące urządzenia jądrowe, w tym operatorzy elektrowni jądrowych.

Zgodnie z założeniami, transport materiału jądrowego (z urządzenia jądrowego) wymagać będzie odrębnego ubezpieczenia. Jednocześnie założono, że [b]Skarb Państwa ma gwarantować wypłatę odszkodowania za szkodę jądrową jedynie w zakresie, w jakim nie będzie ona mogła być wypłacona przez zakład ubezpieczeń[/b]. Uprawnienia do kontroli obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia ma otrzymać prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Według rządu,takie regulacje mają zmniejszyć poczucie zagrożenia Polaków na wypadek wystąpienia szkody jądrowej.

[ramka][b]etap legislacyjny[/b]

projekt trafi do Sejmu[/ramka]